dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Finansów i Budżetu

Dyrektor WydziałuFinansów i Budżet: Beata Owczarek-Jędrocha

 

tel.  32 20 77 308

tel.  32 20 77 282

faks 32 20 77 307

jedrocha [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

Sekretariat Dyrektora Wydziału - pokój 308

tel. 32  20 77 308; 20 77 282

faks 32 20 77 307

fn [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

główny księgowy budżetu wojewody

Anna Stachula

tel.  32 20 77 308

faks 32 20 77 307

stachulaa [at] katowice.uw.gov.pl

Zadania Wydziału:

W zakresie planowania i realizacji budżetu Wojewody:

 1. wykonywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i jednostkami administracji zespolonej, czynności związanych z opracowywaniem projektu budżetu państwa . Sporządzanie planów rzeczowych do projektu ustawy budżetowej:
 2. przygotowanie i opracowanie decyzji w sprawie projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej. Powiadomienie: wydziałów Urzędu i jednostek im podległych, jednostek administracji zespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego o wielkościach dochodów i wydatków ujętych w decyzji w sprawie projektu ustawy budżetowej/ decyzji w sprawie ustawy budżetowej;
 3. sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków we współpracy z wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i jednostkami administracji zespolonej. Przekazanie harmonogramu do Ministerstwa Finansów;
 4. opracowywanie decyzji w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Wojewody Śląskiego polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w podziale dotacji celowych między jednostkami samorządu terytorialnego. Powiadomienie jednostek samorządu terytorialnego o wielkościach przyznanych dotacji celowych;
 5. współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami administracji zespolonej w zakresie pozyskiwania środków budżetu państwa; Sporządzanie wniosków do Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia wydatków z rezerw budżetu państwa;
 6. prowadzenie ewidencji wydatków budżetu poprzez wprowadzanie zmian wynikających z decyzji centralnych oraz decyzji Wojewody Śląskiego wydanych na wniosek wydziałów i jednostek administracji zespolonej;
 7. sporządzanie zapotrzebowania na środki oraz wnioskowanie o dodatkowe środki do Ministerstwa Finansów;
 8. dokonanie dekadowego podziału przyznanego limitu środków na wydziały oraz jednostki administracji zespolonej zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem;
 9. wystawianie dyspozycji przelewu środków na jednostki administracji zespolonej, Dysponenta III-go stopnia Dyrektora Generalnego oraz w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział;
 10. prowadzenie informatycznego systemu obsługi budżetu TREZOR na poziomach dwóch dysponentów:
  1. jako dysponent III stopnia – wprowadzanie danych do systemu,
  2. jako dysponent I stopnia – kontrola danych przekazywanych przez dysponentów podległych, ich weryfikacja oraz przekazanie danych do dysponenta głównego;
 11. nadzorowanie zadań związanych z realizacją wydatków niewygasających:
 1. po ogłoszeniu rozporządzenia opracowanie decyzji w sprawie wydatków niewygasających w podziale na poszczególne wydziały oraz jednostki administracji zespolonej oraz jednostki samorządu terytorialnego,
 2. powiadomienie wydziałów, jednostek administracji zespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego o kwotach ujętych w rozporządzeniu oraz ostatecznym terminie wykorzystania środków,
 3. prowadzenie odrębnej ewidencji dla wydatków niewygasających,
 4. przesyłanie do Ministra Finansów wniosku o uruchomienie środków niewygasających, na podstawie zapotrzebowań składanych przez poszczególne wydziały i jednostki administracji zespolonej,
 5. po otrzymaniu środków wystawianie dyspozycji przelewu środków przypadku gdy dysponentem jest jednostka administracji zespolonej lub dysponent III stopnia Dyrektor Generalny.

W zakresie realizacji zadań Wojewody Śląskiego jako Dysponenta Głównego:

 1. przekazywanie środków do jednostek administracji rządowej województwa śląskiego;
 2. przekazywanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne i powierzone, między innymi do jednostek samorządu terytorialnego;
 3. realizacja dochodów własnych dysponenta głównego poprzez gromadzenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadań rządowych i przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów;
 4. prowadzenie rozliczeń rocznych dotyczących zwrotów niewykorzystanych środków, zwrotów dotacji oraz prowadzenie rozliczeń dochodów przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 5. windykacja należności Wojewody Śląskiego;
 6. prowadzenie obsługi wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz monitorowanie i analiza zwrotów dokonywanych przez beneficjentów w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych;
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych dysponenta głównego dotyczących dochodów, wydatków, wydatków ze środków nie wygasających w danycm roku budżetowym, środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 8. prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań wynikających z realizacji zadań wymienionych w art.7b w ust.1 ustawy o zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;
 9. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej łącznej i zbiorczej na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Dysponenta Głównego oraz sprawozdań jednostkowych składanych przez jednostki administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie Rozstrzygnięć Finansowych:

 1. rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych, między innymi z tytułu:
  1. kar ustalonych przez organ nadzoru budowlanego,

  2. dotacji, które powinny zostać zwrócone do budżetu państwa jako niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

  3. kosztów procesu ustalonych w drodze prawomocnego wyroku sądu;

  4. dochodów pobranych i nieprzekazanych przez j.s.t. z realizacj zadań z zakresu administraci rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wraz z należnymi odsetkami;

 2. określanie do zwrotu do budżetu państwa kwoty dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot spoza sektora finansów publicznych, dochodów pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i dochodów pobranych i nieprzekazanych przez j.s.t. z realizacji administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wraz z należnymi odsetkami;
 3. rozpatrywanie wniosków o wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej prowadzonej przez różne organy egzekucyjne;
 4. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej bądź informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej;
 5. przygotowywanie zawiadomień dla przedsiębiorców o koniecznośći zwrotu nadwyżki uzyskanej pomocy w wysokości w jakiej przekracza ona wartość szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi;
 6. w przypadku niedokonania zwrotu,o którym mowa w pkt 5, wydawanie decyzji w pierwszej instancji określającej wysokość zwrotu uzyskanej pomocy w części w jakiej przekracza ona wartość szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi.

W zakresie ulg w spłacie mandatów karnych kredytowanych:

Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należnośći budżetowych, z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych.

 

W zakresie analizy wykonania budżetu Wojewody:

 1. opracowywanie analiz wykonania budżetu Wojewody;
 2. roczne rozliczanie dotaci udzielonych powiatom i miastom na prawach powiatu na realizację zadań przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz miejskie i powiatowe komendy Państwowej Straży Pożarnej z wyłączeniem dotacji przekazanych na budownictwo inwestycyjne.

W zakresie referendum:

Dokonywanie analizy wielkości dochodów podatkowych na mieszkańca gminy oraz wielkości gminy pod względem liczby mieszkańców, o której mowa w art. 4c w ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki uniemożliwiające przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy.

 

Struktura Wydziału:

 • Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
 • Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
 • Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
 • Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
 • Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
 • Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
 • Zastępca Dyrektora Wydzału - Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
 • Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
 • Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Ksymena Szymczuk-Zawada 2016-02-23 10:36
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl