dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

DYREKTOR WYDZIAŁU: Dorota Wójtowicz

tel. 32 20 77 174, 142

faks 32 20 77 225

wojtowiczd [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

Sekretariat Wydziału Rozwoju
        i Współpracy Terytorialnej - pokój 435

tel. 32 20 77 174, 142

faks 32 20 77 225

be-sekretariat [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

Zastępca dyrektora wydziału:

Michał Pienta

tel. 32 20 77 174, 142

tel. / faks 32 20 77 225

pientam [at] katowice.uw.gov.pl

Zadania Wydziału:

I. Obsługa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym:

 • dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie wytypowanych do realizacji w ramach programu,
 • zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów,
 • weryfikacja i poświadczanie wniosków o płatność,
 • sporządzanie sprawozdań (raportów) dotyczących realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR,
 • kontrola realizacji ZPORR,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji i promocji;
 • wystawianie poświadczeń zakończenia realizacji projektu,
 • archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, w tym przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów,
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji związanych z programem operacyjnym, podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych,
 • monitorowanie trwałości projektów.

II. Obsługa programów współfinansowanych z dotacji celowych budżetu państwa, w tym:

1. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011:

 • obsługa organizacyjna i techniczna pracy zespołów powołanych celem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów przy wnioskach o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków i przygotowywanie zlecenia wypłaty przyznanych środków,
 • archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji z budżetu państwa, w tym sporządzanie informacji o zaistniałych nieprawidłowościach.

2. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój:

 • obsługa organizacyjna i techniczna pracy zespołów powołanych celem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów przy wnioskach o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków i przygotowywanie zlecenia wypłaty przyznanych środków,
 • archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji z budżetu państwa, w tym sporządzanie informacji o zaistniałych nieprawidłowościach.

3. W ramach programu „Radosna szkoła”:

 • obsługa organizacyjna i techniczna pracy zespołów powołanych celem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów przy wnioskach o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków i przygotowywanie zlecenia wypłaty przyznanych środków,
 • archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji z budżetu państwa, w tym sporządzanie informacji o zaistniałych nieprawidłowościach.

4. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”:

 • uczestniczenie w procesie weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert gmin,
 • przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • przekazywanie wnioskodawcom dotacji z budżetu państwa,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania dotacji z budżetu państwa,
 • monitorowanie trwałości projektów.

5. W ramach inwestycji finansowanych na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

 • przekazywanie wniosku o zapewnienie finansowania do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 • przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów przy wnioskach o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków,
 • przygotowywanie dyspozycji wypłaty przyznanych środków,
 • archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem inwestycji.

6. W ramach inwestycji realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich:

 • przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów przy wnioskach o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków,
 • przygotowywanie dyspozycji wypłaty przyznanych środków,
 • archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem inwestycji.

7. W ramach funduszu sołeckiego:

 • weryfikacja formalna wniosków o wypłatę dotacji,
 • wypłata środków.

III. Obsługa innych projektów i programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

1. Obsługa wypłaty kwot zatrzymanych dla projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych.

2. Obsługa projektu Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego, w tym:

 • ogłoszenie konkursu na wybór lokalizacji miasteczka,
 • udział w grupie roboczej ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. powołanej w województwie śląskim w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

3. Obsługa wypłaty środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej.

IV. W ramach programów współpracy transgranicznej:

1. Realizowanie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 i INTERREG III A Czechy – Polska na terenie województwa śląskiego, w tym w szczególności:

 • zawieranie umów o dofinansowanie projektów oraz aneksów do umów z beneficjentami końcowymi,
 • weryfikacja i poświadczenie wniosków o płatność,
 • monitorowanie realizacji projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A realizowanych na terenie województwa śląskiego,
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji projektów w ramach Programów INTERREG III A w województwie śląskim.

2. Realizacja zadań Wojewody jako dysponenta części budżetowej w przekazywaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w województwie śląskim w ramach Programów INTERREG III A, INTERREG III B, INTERREG III C.

3. Realizowanie zadań Wojewody jako Kontrolera I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

V. W ramach certyfikacji:

1. Weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatnośćod Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (dalej: IZ RPO WŚL 2007-2013) do Instytucji Certyfikującej (Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

2. Przeprowadzanie kontroli w IZ RPO WŚL 2007-2013 oraz w instytucjach jej podległych w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WŚL 2007-2013).

3. Opiniowanie instrukcji wykonawczych zawierających wewnętrzne procedury IZ RPO WŚL 2007-2013.

4. Analiza prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji RPO WŚL 2007-2013 funkcjonującego w IZ RPO WŚL 2007-2013 oraz w innych instytucjach zaangażowanych w proces realizacji tego programu

W skład wydziału wchodzą:

 • Samodzielne stanowisko pracy ds obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - RW I
 • Oddział Realizacji i Kontroli Projektów oraz Płatności - RW II
 • Zespół kontroli projektów - RW IIa
 • Zespół płatności - RW IIb
 • Oddział Współpracy Terytorialnej - RW V
 • Oddział Certyfikacji - RW VIII
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Krzysztof Chałupczak 2017-07-10 14:41
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl