dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wymagane dokumenty

WAŻNE:
Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego wydawane w celu realizacji dokumentu paszportowego zwolnione są z opłaty skarbowej!

DOKUMENTY SKŁADANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O WYDANIE PASZPORTU I PASZPORTU TYMCZASOWEGO:


PRZEZ OSOBĘ PEŁNOLETNIĄ:

- wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;
W pkt 8 wniosku paszportowego należy wpisać numer PESEL osoby ubiegającej się
o paszport. Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadający numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL, do wniosku o wydanie paszportu dołącza wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL oraz przedstawia odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa.”

- dowód uiszczenia opłaty;
W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, np. ważną legitymację szkolną, studencką, emeryta, rencisty, kombatanta, orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny;

- kolorowa fotografia spełniająca następujące wymagania:
  - wymiary
35 × 45mm,

  - wykonana w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  - odwzorowująca
naturalny kolor skóry,

  - mająca
dobrą ostrość,

  - pokazująca
wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  - fotografia ma przedstawiać
osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

DLA MAŁOLETNIEGO DO 18 ROKU ŻYCIA:

- wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;
W pkt 8 wniosku paszportowego należy wpisać numer PESEL osoby ubiegającej się
o paszport. Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadający numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL, do wniosku o wydanie paszportu dołącza wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL oraz przedstawia odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa.”

- dowód uiszczenia opłaty;
W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, np. ważną legitymację szkolną, studencką, orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny;

- kolorowa fotografia spełniająca następujące wymagania:
  - wymiary
35 × 45mm,

  - wykonana w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  - odwzorowująca
naturalny kolor skóry,

  - mająca
dobrą ostrość,

  - pokazująca
wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  - fotografia ma przedstawiać
osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

- w przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców - dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej;
- pisemna zgoda obojga rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz – rodzice przedkładają do wglądu ważne dokumenty paszportowe lub dowody osobiste;
- w przypadku, gdy wniosek składa jeden z rodziców - pisemna zgoda drugiego z rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza albo orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego z rodziców.

WYJĄTKI DOT. FOTOGRAFII
:

1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
2. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w nakryciu, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
W tym przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba ze względu na stan zdrowia może złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:
  - wymiary
35 × 45mm,

  - wykonana w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  - odwzorowująca
naturalny kolor skóry,

  - mająca
dobrą ostrość,

  - pokazująca
twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  - fotografia ma przedstawiać
osobę w pozycji frontalnej;

W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat).

4. Dla dziecka do 5 roku życia można złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:
  - wymiary
35 × 45mm,

  - wykonana w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  - odwzorowująca
naturalny kolor skóry,

  - mająca
dobrą ostrość,

  - pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii,

  - fotografia ma przedstawiać
osobę w pozycji frontalnej;

UWAGA:

Jeżeli osoba ubiega się o wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, tzn. gdy jej dotychczasowy paszport jest jeszcze ważny, wówczas przy składaniu wniosku paszportowego zobowiązana jest przedstawić do wglądu dotychczasowy paszport.


W uzasadnionych przypadkach prowadzący postępowanie organ paszportowy, w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawidłowego załatwienia sprawy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2015-09-18 08:38
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl