dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą konsul.

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
- Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. PRZY SKŁADANIU WNIOSKU PASZPORTOWEGO JEST WYMAGANA OBECNOŚĆ OSOBY MAŁOLETNIEJ, KTÓRA UKOŃCZYŁA 5 LAT!

 - Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd. PRZY SKŁADANIU WNIOSKU PASZPORTOWEGO JEST WYMAGANA OBECNOŚĆ OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE!

Jeżeli osoba ubiega się o wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, tzn. gdy jej dotychczasowy paszport jest jeszcze ważny, wówczas przy składaniu wniosku paszportowego zobowiązana jest przedstawić do wglądu dotychczasowy paszport.

Tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy ustala na podstawie:
ważnego dokumentu paszportowego (w pierwszej kolejności),
ważnego dowodu osobistego, w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i na podstawie odrębnych przepisów ma obowiazek posiadania dowodu osobistego,
danych zawartych w dostępnych ewidencjach,  w przypadku gdy osoba nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego i nie posiada ważnego dokumentu paszportowego.

Sposób potwierdzenia danych organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby.

Od osoby ubiegającej się o wydanie paszportu pobiera się odciski palców za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Po umieszczeniu palca na czytniku skanera odcisków palców zostaje pobrany obraz opuszka palca, który w formie elektronicznej będzie umieszczony w paszporcie.

Zasady pobierania odcisków palców od osoby ubiegającej się o wydanie paszportu:
-
pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni.

WYJĄTKI:
• gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców - pobiera się odciski kolejno z pary palców środkowych lub serdecznych albo pary kciuków,
• gdy osoba ubiegająca się o paszport ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach - pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni,
• gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca - pobiera się odcisk kolejno z palca środkowego lub serdecznego albo kciuka.
Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie lub o braku możliwości ich pobrania organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

 

 

Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek      o wydanie dokumentu paszportowego.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
- odbiór dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów OBECNOŚĆ MAŁOLETNIEGO NIE JEST WYMAGANA PRZY ODBIORZE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO!
- odbiór dokumentu paszportowego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. OBECNOŚĆ OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE NIE JEST WYMAGANA PRZY ODBIORZE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO!      

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje i zwraca wnioskodawcy. Dotyczy to m. in. dokumentów paszportowych , które utraciły ważność po upływie 60 dni (za granicą 4 miesiące) od daty zdarzenia wywołującego zmianę danych posiadacza dokumentu, zamieszczonych w dokumencie.

Osoba odbierająca paszport sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie i w mikroprocesorze paszportu są zgodne ze stanem faktycznym, m. in. dokonuje weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Po umieszczeniu palca na czytniku skanera odcisków palców zostaje pobrany obraz opuszka palca, który jest porównywany z odciskiem palca zapisanym w mikroprocesorze paszportu. Pozytywnie zakończona weryfikacja odcisków palców jednoznacznie potwierdza tożsamość posiadacza paszportu.

Oczywistym jest, iż w sytuacji odbioru paszportu dla małoletniego, który nie musi być obecny przy odbiorze dokumentu, bez udziału dziecka w procedurze odbioru paszportu nie będzie możliwości weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Rodzice lub opiekunowie informowani są o tym fakcie przy składaniu wniosku paszportowego i to do nich należy decyzja, czy dokonają odbioru paszportu w obecności dziecka aby zweryfikować dane w postaci odcisków palców, czy też dokument odbierze jeden z rodziców lub opiekunów i dokona weryfikacji jedynie danych osobowych oraz wizerunku twarzy.

Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

 

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2015-09-18 08:27
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl