dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Utrata ważności dokumentu paszportowego

UTRATA dokumentu paszportowego to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, w wyniku zagubienia lub przestępstwa, np.: kradzież.

ZNISZCZENIE
dokumentu paszportowego to zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.


Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.


Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony, jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.


Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.


Dokument paszportowy traci ważność:
—  z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

—  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
—  z dniem śmierci jego posiadacza;
—  po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych w nim zamieszczonych (nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
Powyższe oznacza, że osoba, której dane wskazane powyżej, zamieszczone w dokumencie paszportowym uległy zmianie jest obowiązana wystąpić z wnioskiem o wymianę tego dokumentu.
Brzmienie przedmiotowej regulacji zawartej w art. 37 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (t.j. Dz. z 2013 r. poz. 268) wprowadzono ustawą o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 4 września 2008 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 8, poz. 51), która weszła w życie z dniem 19 lutego 2010 r.

 Ważne:
Dokument paszportowy osoby, która zmieniła dane przed dniem 19 lutego 2010 r. tj. przed datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 4 września 2008 r. pozostaje z formalnego punktu widzenia ważny, niemniej, w związku z nieaktualnymi danymi, posługiwanie się nim naraża posiadacza na ryzyko wystąpienia problemów przy przekraczaniu granicy.

Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu.


drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2015-10-07 11:40
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl