dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Sprawy cudzoziemców

Informacja w sprawie przywrócenia rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego
dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

 Działając na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459) w dniu 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, ponieważ łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w roku 2017 osiągnęła równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę tych świadczeń. Ogłoszono wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego złożonych począwszy od dnia 30 marca 2017r., do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków. Na podstawie danych przekazanych przez Urzędy Wojewódzkie w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia po dniu 29 marca 2017 r., w dniu 22 czerwca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o możliwości rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego złożonych w okresie od dnia 30 marca do dnia 15 maja 2017 r.

 Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Na rok 2017 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000 zł. Dotychczas uruchomiono z ww. rezerwy łączną kwotę w wysokości 25 505 277 zł na zabezpieczenie wypłaty ww. świadczeń.

Informacje przedstawione przez Urzędy Wojewódzkie na temat zapotrzebowania na środki finansowe w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia po dniu 15 maja 2017 r., wskazują, że jest możliwe pokrycie ze środków ww. rezerwy wypłaty świadczeń pieniężnych dla beneficjentów świadczenia, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w okresie od dnia 16 maja do dnia 31 lipca 2017 r. włącznie.

Wobec powyższego wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej złożone w okresie od dnia 16 maja do dnia 31 lipca 2017 r. podlegają rozpatrzeniu.

  

Cudzoziemcy.gov.pl – nowa strona dla obcokrajowców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski.

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Są to m.in. zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat), stały, rezydenta długoterminowego UE lub dokumenty wydawane obywatelom państw Unii Europejskiej. Aby uzyskać takie zezwolenie należy złożyć odpowiedni wniosek, który można teraz wypełnić przez internet.

Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola w formularzu, a następnie wygenerować gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu. Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ze strony można również pobrać formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Dostępne są m.in. wnioski o: wymianę kart pobytu, przedłużenie wiz, zarejestrowanie pobytu obywatela UE czy wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca. W zakładce „adresy” znajduje się natomiast mapa polskich służb i urzędów obsługujących cudzoziemców.

Portal cudzoziemcy.gov.pl został przygotowany w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

 Informacja w sprawie wstrzymania rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 24 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753 i 2066) minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Na rok 2017 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000 zł.

Stosownie do art. 24 c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z informacji przekazanych z urzędów wojewódzkich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych została osiągnięta w dniu 27 marca 2017 r. Do tego dnia, włącznie, posiadacze Karty Polaka osiedlający się w Polsce złożyli 2721 wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych, obejmujących 3701 osób, w tym 476 osób małoletnich. Łączna kwota konieczna do zabezpieczenia wypłaty świadczeń pieniężnych z terminem wypłaty na rok 2017, wynikająca z ww. wniosków, kształtuje się na poziomie 22 855 800 zł, a równowartość 75 % kwoty 30 000 000 zł zaplanowanej w ustawie budżetowej na realizację wypłat świadczeń w roku 2017 wynosi 22 500 000 zł.

Wobec powyższego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 30 marca 2017 r., zostają wstrzymane do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.


Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej
i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji i wypłacane będzie przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.

Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych oraz sposób przyznawania pomocy określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Świadczenie pieniężne może być przyznane na okres 9 miesięcy  na wniosek cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględniani będą wyłącznie członkowie rodziny wnioskodawcy, tj. małżonek wnioskodawcy oraz małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, którzy przebywają z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

 1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,

 2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

 Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. 

Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

 

Informujemy, że wnioski w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców osoby zamieszkałe na terenie Katowic i okolicy mogą składać również w Oddziałach w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 oraz Bielsku-Białej ul. Piastowska 40.


Oddział do Spraw Cudzoziemców realizuje głównie zadania związane z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1650.), w ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).  

Do zakresu działania Oddziału należy:

 • udzielanie cudzoziemcom zezwoleń:
  • na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  • na pobyt stały,
  • na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wpisywanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
 • rejestracja pobytu obywateli UE,
 • wydawanie dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli UE,
 • wydawanie kart czasowego lub stałego pobytu członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej,
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przyznawanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się w Polsce na stałe.

Cudzoziemcy, spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach, mogą też ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. W szczególnych przypadkach, wskazanych w ustawie, cudzoziemiec może też starać się o przedłużenie posiadanej wizy pobytowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów oraz komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

 - Oddział do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój 161 stanowiska nr: 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27.

 • udzielanie zezwoleń cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej:
  • na pobyt czasowy,
  • na pobyt stały,
  • na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

tel.: (32) 2077661, (32) 2077962, (32) 2077956, (32) 2077630, (32) 2077140, (32) 2077919

 • zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

tel. (32) 2077138, (32) 2077182,  (32) 2077615.

 • wpisywanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
 • pobyt obywateli UE,
 • świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka , którzy złożyli wnioski na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

tel. (32) 2077920, (32) 2077922.

- Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 8136274, (33) 8136275,
- Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 3782058, (34) 3782059. 

Godziny przyjęć:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30*
- wtorek – 7.30 – 18.00 **

* W Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice obsługa klientów odbywa się poprzez system kolejkowy. Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00, lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym (pobrać biletu) - nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 ** W Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice obsługa klientów odbywa się poprzez system kolejkowy. Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 17:00, lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 17:00. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym (pobrać biletu) - nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o powyższe zezwolenia znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w części poświęconej Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Format Link do strony:
Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bogusława Górecka 2017-09-05 13:18
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl