dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Opłata za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego

Opłaty za wydanie dokumentów paszportowych stanowią dochód budżetu państwa. Opłatę paszportową wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu.

 Opłatę za wydanie dokumentu paszportowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, na numer rachunku:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
NBP O/O Katowice
67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

Od 1 stycznia 2007 r. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTÓW

OKRES WAŻNOŚCI
PASZPORTU

WIEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE PASZPORTU

OPŁATA
ZA
WYDANIE PASZPORTU

50% ULGA  W OPŁACIE ZA WYDANIE PASZPORTU 75% ULGA  W OPŁACIE ZA WYDANIE PASZPORTU
5 lat (od daty jego wydania) do 13 roku życia 60 zł 30 zł 15 zł
10 lat (od daty jego wydania)

od 13 roku życia
do ukończenia 25 roku życia

140 zł 70 zł 35 zł
powyżej 25 lat 140 zł 70 zł  
ukończone 70 lat (w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu) 0 zł 0 zł 0 złULGOWA OPŁATA za wydanie paszportu

50% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
—   emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
—   osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
—   kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
—   
osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom,
—   w przypadku rodziców i małżonków rodziców – członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadających Kartę Dużej Rodziny,


75% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

w przypadku dzieci – członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadających Kartę Dużej Rodziny.


W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY za wydanie paszportu
Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
—   osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;
—   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

—   osób wymieniających paszport z powodu jego wady technicznej;
—   żołnierzy niezawodowych, wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

OBNIŻENIE OPŁATY za wydanie paszportu
Obniżoną opłatę za wydanie paszportu pobiera sie
 w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
—  zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych podlegających wpisowi do paszportu tj.: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL;
—   zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
— braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Obniżoną opłatę ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

— jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat,
—  jedną piątą - w przypadku paszportu z terminem ważności 5 lat.

PODWYŻSZENIE OPŁATY za wydanie paszportu:
Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

—   jeżeli dotychczas posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO

OKRES WAŻNOŚCI

OPŁATA

przez okres w nim wskazany, nie dłużej
niż 12 miesięc
y (od daty jego wydania)

30 zł


W przypadku opłaty za wydanie paszportu tymczasowego nie ma ulg, zwolnień, obniżek ani kar.


drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2016-09-09 12:05
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl