dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Oddziały WSOiC

Format: Nazwa oddziału:
Oddział do Spraw Obywatelskich
Oddział do Spraw Cudzoziemców
Oddział Paszportowy
- Terenowa Delegatura Paszportowa w Rybniku

- Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami,  Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału 
  Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
  Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału
Oddział w Bielsku-Białej
- Terenowa Delegatura Paszportowa

Oddział w Częstochowie
- Terenowa Delegatura Paszportowa

 

Zakres działania Oddziału do Spraw Obywatelskich

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

Zakres działania Oddziału do Spraw Cudzoziemców

 • wydawanie decyzji w sprawie przedłużenia cudzoziemcowi wizy Schengen lub wizy krajowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • prowadzenie ewidencji zaproszeń cudzoziemców,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie dokumentów w sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin,
 • prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach dotyczących Małego Ruchu Granicznego,
 • wydawanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców; 

Zakres działania Oddziału Paszportowego

 • wydawanie paszportów,
 • sporządzanie i wydawanie paszportów tymczasowych,
 • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie:
  - odmowy wydania paszportu i paszportu tymczasowego,
  - unieważnienia paszportu i paszportu tymczsowego,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz udostępnianie danych z ewidencji,
 • wydawanie opinii dla Urzędu Morskiego w sprawie wydania książeczki żeglarskiej,
 • gromadzenie w postaci akt dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych;  

Zakres działania Oddziału do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji

 • sprawy z zakresu stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
 • program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, w tym opiniowanie wniosków gmin i organizacji pozarządowych o dofinansowanie zadań w ramach programu,
 • groby wojenne i miejsca pamięci,
 • mniejszości narodowe i etniczne,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 • sprawy repatriacji;

Zakres działania Samodzielnego stanowiska pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału

 • koordynacja zadań dot. organizacji wewnetrznej i zasad funkcjonowania Wydziału,
 • opracowywanie merytorycznych zakresów projektów aktów wewnętrznych Dyrektora Generalnego z zakresu działania Wydziału, opracowywanie projektów wewnętrznych procedur działania, przygotowywanie uwag i propozycji zmian do projektów nowych regulacji prawnych w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału,
 • przygotowywanie projektów regulaminu wewnętrznego i struktury organizacyjnej Wydziału, aktualizacja zapisów statutowych i regulaminowych z zakresu merytorycznej właściwości Wydziału,
 • analiza i weryfikacja zakresów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wojewodę pracownikom Wydziału, przygotowywanie wniosków określających zakres nowych upoważnień i pełnomocnictw oraz ich zmian,
 • koordynowanie zadań związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych gromadzonych w Wydziale, przygotowywanie wniosków do administratora danych osobowych, określających zakres upoważnień - dla pracowników i stażystów zatrudnionych w Wydziale,
 • koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w Wydziale,
 • koordynowanie i nadzór nad poprawnością działań związanych z analizą ryzyka i zarządzaniem ryzykiem, 
 • koordynowanie spraw dot. zatrudniania i zwalniania pracowników Wydziału, awansowania, przyznawania nagród oraz wyróżnień pracownikom Wydziału, koordynowanie spraw związanych z wartościowaniem stanowisk pracy w Wydziale, opracowywanie opinii oraz uwag dot. wyników wartościowania stanowisk pracy w Wydziale,
 • koordynowanie spraw z zakresu planowania i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego pracowników Wydziału,
 • administrowanie strony internetowej Wydziału, aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej Urzędu (w tym w BIP) w zakresie dot. działania Wydziału;

Zakres działania Wieloosobowego stanowiska pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych       

 • obsługa organizacyjno-techniczna Komisji do spraw Orderów i Odznaczeń,
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych oraz Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 • organizowanie uroczystości wręczenia odznaczeń przez Wojewodę Śląskiego,
 • sporządzanie pism informujących jednostki występujące z inicjatywą nadania odznaczenia państwowego lub odznaki resortowej o brakach formalnych lub merytorycznych złożonych wniosów,
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi urzędami centralnymi w sprawach orderów, odznaczeń i odznak resortowych,
 • przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń z inicjatywy Wojewody,
 • przekazywanie listów gratulacyjnych Prezesa Rady Ministrów dla jubilatów obchdzących 100-letnie urodziny,
 • obsługa administracyjno-techniczna Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi; 

Zakres działania Wieloosobowego stanowiska pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej

 • prowadzenie spraw finansowych związanych z planowaniem i realizacją budżetu, w części dotyczącej dotacji z zakresu urzędów stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowej, grobownictwa wojennego, pomocy dla repatriantów, programu romskiego w tym:
 • przygotowywanie (zbieranie informacji z jednostek samorządu terytorialnego) i opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej, ustawy budżetowej w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym na następny rok budżetowy obejmujących dochody i wydatki budżetowe dla zadań nadzorowanych przez Wydział,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych do projektu ustawy budżetowej oraz do ustawy budżetowej,
 • dokonywanie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego,
 • sporządzanie wniosków w sprawie przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Wojewody, w tym z rezerw celowych budżetu państwa,
 • zbieranie oraz analizowanie wniosków z jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej,
 • sporządzanie dyspozycji przekazania środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 • dokonywanie analizy prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym – na podstawie informacji przekazywanych przez gminy i powiaty,
 • dokonywanie bieżącej analizy wydatków środków finansowych oraz sporządzanie okresowych (kwartalnych) analiz i informacji z wykonania budżetu Wojewody, w tym budżetu tradycyjnego oraz zadaniowego,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem kwalifikacji wojskowej;

Zakres działania Wieloosobowego stanowiska pracy ds. kontroli zewnętrznych

 • koordynacja oraz nadzór nad realizacją planu kontroli w zakresie zadań Wydziału,
 • koordynacja oraz nadzór nad realizacją czynności kontrolnych realizowanych przez pracowników pozostałych komórek wewnętrznych Wydziału,
 • przeprowadzanie czynności kontrolnych  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych w zakresie realizacji przez gminy zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prawa o aktach stanu cywilnego, realizacji przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i podległe im placówki zadań realizowanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, udzielania pomocy repatriantom, realizacji przez gminy zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, Karty Polaka,
 • sporządzanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdań z działalności kontrolnej Wojewody w zakresie zadań kontrolnych Wydziału;

Zakres działania Wieloosobowego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału

 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Wydziału i jego Zastępców, w tym:

 • prowadzenie kalendarza spotkań, prowadzenie ewidencji zaproszeń, obsługa poczty Wydziału, składanie wniosków o samochód służbowy na potrzeby kierownictwa Wydziału, prowadzenie Książki delegacji służbowych, udzielanie informacji klientom w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału,

 • wykonywanie obsługi kancelaryjnej na rzecz kierownictwa Wydziału i komórek wewnętrznych Wydziału,

 • koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem składnikami mienia Wydziału, w tym dokonywanie przeniesień składników mienia pomiędzy pracownikami Wydziału, sporządzanie miesięcznych zbiorczych zapotrzebowań w zakresie wyposażenia Wydziału w materiały biurowe, sprzęt i urządzenia,

 • sporządzanie pisemnych informacji na potrzeby kierownictwa Wydziału, z zakresu merytorycznej właściwości Wydziału,

 • opracowywanie pisemnych informacji do Biura Wojewody o ważnych wydarzeniach związanych z pracą Wydziału, o planowanych spotkaniach, wizytach, inicjatywach, celem zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bogusława Górecka 2017-03-03 09:38
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl