dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Uzgadnianie tras przebiegu pielgrzymek na terenie województwa śląskiego

Uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek.

 

K O M U N I K A T 
dla organizatorów pielgrzymek

W związku z przygotowaniami administracyjnej obsługi ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze w sezonie 2017 informuję, iż uzgadnianie tras przejścia poszczególnych grup zorganizowanych winno odbywać się zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.), który stanowi, że: "Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej".

Wzorem lat ubiegłych w roku bieżącym kontynuowana będzie określona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji praktyka, zgodnie z którą wojewodowie przejmują koordynacyjną funkcję w zakresie uzgadniania tras przejścia pielgrzymek na obszarach swej właściwości terytorialnej z odpowiednimi organami samorządowymi oraz podmiotami zespolonej rządowej administracji.
Ze względu na czasochłonność niniejszej procedury wskazane jest, aby wnioski kierowane były do wojewodów właściwych ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa, wnioski winny być składane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy, zaś dla dłuższych - 50 dni.

Informuję również, że we wnioskach o uzgodnienie tras pielgrzymek należy zamieścić stosowną klauzulę upoważniającą wszystkich wojewodów (jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych.

Wniosek powinien zawierać poniżej wyszczególnione informacje:

1. Organizatora pielgrzymki i jego adres (należy podać równocześnie imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę na trasie) oraz w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów nr telefonu oraz adres e-mail;

2. Szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki;

3. Na jakim odcinku trasa pielgrzymki prowadzi drogami krajowymi lub wojewódzkimi (nr dróg);

4. W przypadku organizowania pielgrzymek diecezjalnych (w skład których wchodzą grupy z różnych miejscowości) – liczbę grup, wykaz miejscowości z jakich idą, łączną szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki, miejsce połączenia wszystkich grup;

5. Precyzyjny kalendarz pielgrzymki, uwzględniający punkty etapowe trasy oraz daty i godziny pobytu w nich , ze szczególnym uwzględnieniem:

• daty i miejsca wejścia grupy na teren województwa śląskiego wraz ze wskazaniem miejscowości (ulic), przez które będzie ona przechodzić oraz miejsc noclegowych,

• daty i godziny wejścia pielgrzymki w granice Częstochowy oraz podanie przybliżonej godziny wejścia na Jasną Górę,

• precyzyjnego wskazania miejsca odpoczynku grupy w granicach Częstochowy przed wejściem na Jasną Górę;

6. Numer trasy, którą grupa wchodzić będzie do Sanktuarium Jasnogórskiego.

Takie same dane należy wskazać we wniosku, gdy grupa wychodzić będzie z Częstochowy w sposób zorganizowany. Kierowników pieszych pielgrzymek informuję o:

1) nie wprowadzaniu żadnych zmian w odniesieniu do dokonanych ostatecznych uzgodnień, natomiast w przypadku znacznej zmiany godziny wejścia grupy do Częstochowy i na Jasną Górę o zgłoszenie tego faktu Komendzie Miejskiej Policji – na numer: 34 3691571;

2) bieżące śledzenie niżej podanych adresów internetowych, ze względu na nasilenie prac remontowych na drogach.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wyżej wymienione zagadnienia koordynuje Oddział w Częstochowie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, pok. 231, 228, tel. 34 3782284, 34 3782-228, faks 34/3782-285, adres e-mail

wsoic-sekretariat-czwa [at] katowice.uw.gov.pl.
Na wskazany adres należy kierować wszelką korespondencję w zakresie uzgodnień administracyjnych dotyczących terenu województwa śląskiego.

Należy zwrócić uwagę na konieczność zgłaszania wszystkich nietypowych pielgrzymek (rowerowe, biegowe, konne itp.) udających się na Jasną Górę, gdyż uzgodnieniom podlegają nie tylko trasy grup pieszych.

Opisane postępowanie nie dotyczy pielgrzymek o zasięgu lokalnym, odbywających się na obszarze gminy (gmin) i nie przekraczających swym zasięgiem granic powiatu. W tym przypadku organizator powinien dokonywać uzgodnień bezpośrednio z organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych w ramach gminy lub powiatu oraz Policją.

Ponadto dodatkowe informacje dotyczące obsługi pielgrzymek można uzyskać :

w zakresie bezpieczeństwa na drogach:

komendant [at] czestochowa.ka.policja.gov.pl


www.slaska.policja.gov.pl

w zakresie pracy służb Prezydenta Miasta Częstochowy:

koso [at] czestochowa.um.gov.pl

oraz faks 34 3664337

w zakresie remontów na drogach krajowych:
www.gddkia.gov.pl

kat_sekretariat [at] gddkia.gov.pl

w zakresie remontów na drogach wojewódzkich:
www.zdw.katowice.pl

sekretariat [at] zdw.katowice.pl

 

 

 

 

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bogusława Górecka 2017-07-10 12:11
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl