dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor Wydziału: Ewa Niewiara


 

tel. 32 20 77 824

tel. 32 20 77 874

faks 32 20 77 811

niewiarae [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 KatowiceLokalizacja na mapie

Adres do korespondencji :
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

sekretariat Wydziału Polityki Społecznej
              - trzecie piętro, pokój 3.06

tel. 32 20 77 824; 32 20 77 874

faks 32 20 77 811

ps-sekretariat [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

Zastępca dyrektora wydziału:

Ewa Chrost

tel. 32 20 77 824, 32 20 77 874

tel. 32 20 77 811

chroste [at] katowice.uw.gov.pl

 

Struktura Wydziału:

 • Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PS IX,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PS X,
 • Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I,
 • Zespół do  spraw  przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia,
 • Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
 • Oddział do Spraw Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III,
 • Zespół do spraw  kontroli urzędów pracy PS IIIa,
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV,
 • Oddział do Spraw Budżetowo - Finansowych PS V,
 • Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va,
 • Oddział do Spraw  Pieczy Zastępczej PS VI,
 • Oddział do Spraw Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PS VII,
 • Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie województwa śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach pomocy społecznej PS VIII,
 • Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI.

ZADANIA WYDZIAŁU:

 • prowadzenie nadzoru (w tym kontroli) realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie pomocy społecznej, w tym jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w szczególności: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek specjalistycznego poradnictwa) oraz jakości usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami;
 • realizowanie zadań pomocy społecznej wynikających z programów rządowych i resortowych oraz prowadzenie spraw związanych z przekazaniem tych zadań do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym;
 • kontrola jakości usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej,
  w szczególności w odniesieniu do ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek specjalistycznego poradnictwa
 • kontrola realizacji zadań wykonywanych przez podmioty uprawnione na podstawie zawartej z Wojewodą Śląskim umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 • koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w tym wskazywanie miejsca zamieszkania cudzoziemca, akceptowanie indywidualnych programów integracji oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji
 • finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty uprawnione
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i sprawdzaniem wniosków o przyznanie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej oraz przekazywaniem ich Radzie Pomocy Społecznej
 • ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • przygotowywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody właściwym organom samorządu województwa, powiatów i miast na prawach powiatu na zmianę przeznaczenia oraz typu ośrodka wsparcia
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na terenie województwa, z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz innymi partnerami zajmującymi się pomocą ofiarom handlu ludźmi, w zakresie realizacji zadań związanych z procederem handlu ludźmi oraz wymianą informacji w tym obszarze
 • opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania
 • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie
 • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • prowadzenie nadzoru (w tym kontroli) realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa
 • kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej
 • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie: świadczeń rodzinnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z programów rządowych i resortowych oraz prowadzenie spraw związanych z przekazaniem tych zadań do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym
 • prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 • wydawanie i cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 • wydawanie i cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 • wydawanie i cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń
 • nadzór i kontrola nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
 • prowadzenie rejestrów: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • monitorowanie realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami
 • wydawanie decyzji w sprawach związanych z nakazem wstrzymania prowadzonej bez zezwolenia Wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
  w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce
 • prowadzenie spraw, związanych z nałożeniem kary za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 131 a ustawy o pomocy społecznej)
 • przeprowadzanie kontroli w urzędach pracy na terenie województwa śląskiego w zakresie przepisów dot. promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
 • przyznawanie statusu Centrów Integracji Społecznej
 • prowadzenie rejestru Klubów Integracji Społecznej
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w powiatowych urzędach pracy w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
 • opracowywanie z zakresu działania Wydziału materiałów do projektu budżetu Wojewody i Urzędu na dany rok budżetowy oraz budżetu zadaniowego
 • składanie do Wydziału Finansów i Budżetu dyspozycji uruchomienia środków finansowych w zakresie dotacji - w ramach wydatków będących w dyspozycji Wydziału
 • monitorowanie zabezpieczenia finansowego realizowanych zadań, zbieranie informacji o potrzebach występujących w województwie oraz opracowywanie wystąpień o dodatkowe środki finansowe
 • opracowywanie propozycji podziału środków zaplanowanych w budżecie Wojewody oraz środków otrzymanych z rezerw celowych budżetu państwa i rezerwy ogólnej na poszczególne zadania realizowane przez Wydział oraz jednostki samorządu terytorialnego
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań z pomocy społecznej oraz z realizacji przez gminy Programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i składanie ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań i składanie ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, a także rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz przekazywanie sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań z zakresu działania Wydziału: pomocy społecznej, zabezpieczenia społecznego, oświaty, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanie wypłat dodatku energetycznego
 • administrowanie na poziomie województwa Centralną Aplikacją Statystyczną;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem i rozwojem systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • wydawanie decyzji w sprawie: przyznania, zmiany lub utraty statusu zakładu pracy chronionej, przyznania, zmiany lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej
 • przeprowadzanie kontroli: organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
 • prowadzenie rejestrów i dokonywanie wpisów do rejestrów: ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 • potwierdzanie decyzją lub zaświadczeniem zgłoszonych wojewodzie gruntów, lasów i innych przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej.
 • wymierzanie kary pieniężnej za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • wymierzanie kary pieniężnej za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • wymierzanie kar pieniężnych za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody właściwym organom samorządu województwa, powiatów i miast na prawach powiatu na zmianę przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej;
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów ministra właściwego do spraw rodziny, o których mowa w art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Marek Zawora 2017-03-03 12:46
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl