dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności wydziału

13
cze
2017
Rozstrzygnięcie program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie zapotrzebowanych kwot:

Zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 62 751 506,97 zł  sfinansowane zostanie w całości ze środków Funduszu Pracy, a zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 29 508 354,87 zł  z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 53.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny w ciągu 10 dni od dnia 9.06.2017 r., w którym ukazało się niniejsze ogłoszenia przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji, tj. do dnia 19.06.2017r.

Oświadczenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, lub ustawą o samorządzie powiatowym (w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo od osób uprawnionych). Pełnomocnictwa nie trzeba dołączać tylko w przypadku gdy było ono przesłane w formie papierowej wraz z zapotrzebowaniem.

Wzory oświadczeń do pobrania poniżej.

Oświadczenie należy składać na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Oświadczenie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Oświadczenie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży oświadczenie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego ( ul. Jagiellońska 25, Katowice ) lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Po przygotowaniu umów na dofinansowanie zostaną one przesłane do jednostek samorządu terytorialnego, które przysłały oświadczenie o przyjęciu dotacji.

Link do strony MRPiPS

Pliki do pobrania

  1. Oświadczenie asystent rodziny 2017
  2. Rozstrzygniecie asystent rodziny 2017
  3. Oświadczenie koordynator 2017
  4. Rozstrzygniecie koordynator 2017

 Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
Michał Sieczka
tel.: 32 2077960
sieczkam@katowice.uw.gov.pl

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl