dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia Redakcji

28
lut
2013
Informacja w sprawie publikacji aktów prawnych od dnia 1 marca 2013 r.

   Mając na uwadze kontrolę przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w Katowicach     w zakresie elektronicznej publikacji prawa, Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że od dnia 1 marca 2013r. wszystkie akty posiadające walor aktów prawa miejscowego oraz inne akty podlegające publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie przepisów szczególnych, będą publikowane niezwłocznie po ich wpływie do Redakcji Dziennika Urzędowego, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).  Tym samym ulega zmianie dotychczasowa praktyka polegająca na tym, że wymienione wyżej akty były publikowane po ich weryfikacji pod  kątem  legalności - przez pracowników Wydziału Nadzoru Prawnego, Wydziału Infrastruktury Śl.U.W, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej - po upływie 30 – dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Nowe zasady publikacji spowodują, że na stronach dziennika urzędowego  zostaną  umieszczone akty prawne, które nie zostały zweryfikowane przez rzeczowo właściwy organ nadzoru.

Na stronie elektronicznego dziennika urzędowego będzie umieszczona informacja, że publikacja uchwał nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

W przypadku podjęcia ewentualnych czynności nadzorczych (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność części lub całości uchwały) odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie elektronicznego dziennika urzędowego,  przy konkretnym akcie prawnym w tzw. „powiązaniach dla dokumentu”.  Będzie to adnotacja „jest rozstrzygnięciem nadzorczym dla” w przypadku publikacji rozstrzygnięcia oraz „ma rozstrzygnięcie nadzorcze” w przypadku uchwały, wobec której dane rozstrzygnięcie zostało wydane. W przypadku zmiany aktu prawnego, jego unieważnienia, uchylenia, sprostowania, ogłoszenia tekstu jednolitego, wydania orzeczenia sądu administracyjnego,  w powiązaniach będą widniały określenia: „zmienia” – „jest zmieniany przez”, „unieważnia”- „jest unieważniony przez”, „uchyla” – „ uchylany przez”, „jest sprostowaniem dla”- „ma sprostowanie”, „jest tekstem jednolitym dla”- „ma tekst jednolity”, „jest orzeczeniem dla”- „ma orzeczenie”. Każde z powyższych powiązań będzie jednocześnie przekierowaniem na przedmiotowy akt prawny.

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć Państwu o dotychczasowych ustaleniach oraz propozycjach rozwiązywania problemów, które Państwo najczęściej przedstawiacie w kontakcie         z nami:

1)      Dokumenty elektroniczne podlegające ogłoszeniu sporządza się w formacie XML w postaci tekstu strukturalnego, z zachowaniem wymogów określonych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699), przy użyciu dedykowanego edytora aktów prawnych XML.

2)       Jeżeli chodzi o załączniki binarne to rozwiązaniem rekomendowanym jest przekazywanie ich w postaci plików XML (tworzonych bezpośrednio w dedykowanym edytorze aktów prawnych XML), z uwagi na znacznie łatwiejsze aniżeli w PDF przygotowanie takiego załącznika oraz mechanizmy pozwalające na automatyzację prac redakcyjnych w oparciu o pliki w tym formacie.

Uwzględniając specyfikę i szczególny charakter niektórych rodzajów załączników, w przypadku, gdy prawidłowe ich sporządzenie w standardowo wymaganym formacie A-4 nie jest możliwe, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w § 5 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia dopuszcza się, aby załączniki do następujących aktów prawnych:

- uchwała budżetowa,

- sprawozdanie z wykonania budżetu,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- oraz innych aktów prawnych, których specyfika wymusza zwiększenie formatu pliku,

były przekazywane do publikacji maksymalnie w formacie A3 w orientacji pionowej (czyli zastosowanie orientacji poziomej dla A4).

3)      Podpis elektroniczny złożony pod dokumentem musi być tożsamy z wizualizacją tego podpisu. Innymi słowy jeżeli pod dokumentem widnieje podpis np.: przewodniczącego rady, dokument elektroniczny musi być również podpisany przez przewodniczącego rady. W innym wypadku powstaje niezgodność pomiędzy informacją wyświetlaną (podpis przewodniczącego), a faktycznym podpisem złożonym pod dokumentem elektronicznym. W przypadku zakupu nowego certyfikatu podpisu elektronicznego bądź też przedłużenia ważności certyfikatu podpisu elektronicznego, dokument należy podpisywać wybierając aktualny certyfikat.

4)      W przypadku porozumień - podpis elektroniczny składają wszystkie osoby wymienione pod treścią porozumienia w jednostce redakcyjnej „podpis”, przy czym osoba składająca podpis jako pierwsza w oknie certyfikatu zaznacza funkcję „kontrasygnata” - tzn. wyłącza z podpisu datę i numer aktu. W ten sposób osoba podpisująca akt jako druga i ostatnia może dopisać faktyczną datę zawarcia porozumienia (ew. numer) i dopiero wówczas złożyć podpis elektroniczny. W praktyce w całym obiegu aktu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego identyfikator aktu nie ulega zmianie. W przypadku większej ilości podpisów elektronicznych należy postępować analogicznie. Powyższe ma zastosowanie dla aktów, w których wykorzystano standardową metrykę. W przypadku niestandardowej metryki można odgórnie nadać datę i numer porozumienia, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podpisu elektronicznego stosowanie znacznika czasu nie jest wymagane. W przypadku odgórnego narzucenia daty i numeru porozumienia dokładanie kolejnego podpisu elektronicznego nie wymaga zastosowania kontrasygnaty. 

Konstruując akty prawne  i korzystając z metryki aktu w edytorze do tworzenia aktów XML należy wziąć pod uwagę, iż metryka ta jest dedykowana dla aktów standardowych typu ustawa, uchwała, ogłoszenie, obwieszczenie itp., czyli dla aktów, dla których zgadzają się dane metrykowe tj. typ aktu, organ wydający, numer i data aktu oraz tytuł. W przypadku porozumienia czy też aneksu, które to akty są  aktami niestandardowymi istnieją dwa rozwiązania do zastosowania.  Po pierwsze należy wyłączyć metrykę standardową i wprowadzać tekst bezpośrednio do edytora zachowując układ tekstu charakterystyczny dla tego typu aktów. Drugie rozwiązanie to wprowadzenie prawidłowego organu wydającego (np. Prezydent Miasta Katowice) oraz ukrycie organu wydającego w podglądzie aktu PDF. Należy wówczas w „opcjach formatowania”   w zakładce „ustawienia metryki” odznaczyć pole „widoczny” oraz w zakładce „numer aktu” odznaczyć pole „zawsze pokazuj”, jeżeli dany akt nie posiada numeru aktu.

 

5)       Prosimy także o zwróceniu uwagi na następujące kwestie techniczne przy tworzeniu   i podpisywaniu wszystkich dokumentów w edytorze aktów prawnych XML:

- pojawiające się błędy literowe w treści aktu, nazwiskach i funkcjach osób podpisujących akty prawne,

- poprawną pisownię m2, m3 oraz stopni (np. 15o), zwłaszcza w planach zagospodarowania przestrzennego,

- poprawne wykorzystywanie dostępnych jednostek redakcyjnych w edytorze,

- zgodność numeru i tytułu załącznika binarnego z faktycznie podłączonym załącznikiem.

 

6)      Należy również wziąć pod uwagę, iż w tytułach aktów prawnych publikowanych               w wojewódzkim dzienniku urzędowym, podobnie jak i aktów prawnych ogłaszanych        w Dzienniku Ustaw nie powinno umieszczać się znaków interpunkcyjnych  (np. „dwukropka” po słowie „w sprawie” czy też kropki na końcu tytułu aktu prawnego). Umieszczenie tych znaków wymusza na pracownikach redakcji dodatkową edycję aktu prawnego, co w przypadku obszernego dokumentu znacznie utrudnia proces automatyzacji prac redakcyjnych.

7)      Przedmiotem badania nadzorczego winna być taka sama wersja aktu prawnego, jak skierowana do publikacji w dzienniku urzędowym. Taką jednolitość najlepiej zapewni dokonywanie wydruku z pliku PDF uchwały podpisanej elektronicznie w dedykowanym edytorze aktów prawnych XML.

8)      Wydział Nadzoru Prawnego zgodnie z pismem nr NP/VII/0717/7/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. ponawia prośbę o ścisłe przestrzeganie właściwości rzeczowej wymienionych wyżej organów nadzoru.  Powinno to przejawiać się  w przesyłaniu zarówno Wojewodzie Śląskiemu, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach jedynie tych aktów stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, które pozostają we właściwości tych organów nadzoru. Wszystkie uchwały budżetowe, podatkowe, uchwały w sprawie  udzielania dotacji przekazane Wojewodzie Śląskiemu, przesyłane są zgodnie z właściwością do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości swoją pomocą służą pracownicy redakcji dziennika urzędowego pod numerem telefonu: 32 2077 495.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl