dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia Redakcji

12
mar
2012
Informacja w sprawie zasad składania do publikacji aktów prawnych od dnia 1 stycznia 2012 r.

W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone przez nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r.     Nr 197 poz. 1172) oraz problemami, jakie pojawiły się w związku z tą nowelizacją, przekazuję poniżej analizę istniejących oraz nowych wymagań technicznych w kontekście zarówno sporządzania aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ich przekazywania do ogłoszenia oraz ogłaszania w dzienniku urzędowym w postaci elektronicznej.

Główne zmiany wynikające z ustawy polegają na tym, że:

1)      oryginał aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ma postać dokumentu elektronicznego (art. 15 ust.1 ustawy),

2)      Wojewódzki Dziennik Urzędowy publikowany jest jedynie w wersji elektronicznej (art. 2a ustawy).

Ramy techniczne aktów przekazywanych do ogłoszenia jak i publikowanych dzienników urzędowych zostały określone dwoma rozporządzeniami wykonawczymi:

 

1)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699),

2)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 214, poz. 1269).

W szczególności przydatne dla Państwa jest  rozporządzenie dotyczące warunków technicznych dla dokumentów elektronicznych (rozporządzenie wykonawcze do art. 28c przedmiotowej ustawy), gdyż właśnie to rozporządzenie definiuje sposób, w jaki mają być przygotowywane akty podlegające ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Celem wprowadzenia ww. zmian jest skrócenie czasu pomiędzy przyjęciem aktu przez redakcję dziennika urzędowego, a jego ogłoszeniem. Realizacja ww. założenia możliwa jest jedynie wówczas, gdy przekazywane do ogłoszenia akty będą zgodne z przedmiotowym rozporządzeniem.

 

Mając powyższe na uwadze przekazuję następujące wytyczne dotyczące sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych: 

 

1) Od dnia 1 stycznia 2012 r. nie wysyłacie Państwo do publikacji wersji papierowej wniosku ani też aktów prawnych. Pliki elektroniczne należy składać wyłącznie za pomocą:

a)      modułu komunikacyjnego dostępnego pod adresem http://www.upe.com.pl/,

b)      Edytora Aktów Prawnych XML, wybierając polecenie „Urzędowa Poczta Elektroniczna”,

c)      EAP XML Legislator, wybierając polecenie „Wyślij do ogłoszenia”,

w formacie:

a)       archiwum ZIPX, jeżeli plik został utworzony w Edytorze Aktów Prawnych XML lub EAP XML Legislator,

b)      archiwum ZIP, jeżeli plik został utworzony w edytorze EDAP MSWiA lub innym zgodnym z tym edytorem,

zgodnie z § 2 załącznika nr 2  do przedmiotowego rozporządzenia.

 

2)  Dokumenty elektroniczne podlegające ogłoszeniu sporządza się w formacie XML w postaci tekstu strukturalnego, z zachowaniem wymogów określonych w załączniku Nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia, przy użyciu dedykowanego edytora aktów prawnych XML,

 

3) Z treści § 5 rozporządzenia wynika, że załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu, z technicznego punktu widzenia, mogą być przygotowywane na dwa sposoby:

 

-  jako załączniki utworzone bezpośrednio w dedykowanym edytorze aktów prawnych XML,

- jako załączniki binarne - tylko i wyłącznie w postaci przeszukiwalnego pliku PDF, w formacie A4, w wizualizacji pionowej, z zachowaniem zasad dotyczących formatowania tekstu i nagłówka załącznika, określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzania tj:

a) załącznik musi mieć ustawiony margines górny co najmniej 25 mm (17,5 mm, jako wymóg wynikający z rozporządzenia + 7,5 mm na winietę dziennika),

b) w nagłówku załącznika nie można umieszczać żadnych informacji,

c) w stopce załącznika również nie mogą znajdować się żadne informacje,  w szczególności numery stron, gdyż wówczas nie będą zgadzały się z numerami stron publikowanej pozycji w dzienniku,

d) marginesy boczne załącznika muszą być ustawione na 18 mm,

e) czcionka: Times New Roman 11 pkt,

f) w prawym górnym rogu pierwszej strony załącznika należy zamieścić standardową informację o numerze załącznika, formie prawnej, numerze aktu, organie wydającym oraz dacie aktu.

Poniżej przykład poprawnie sformatowanego załącznika binarnego w PDF:

 


 

Rozwiązaniem rekomendowanym jest przekazywanie załączników w postaci plików XML (tworzonych bezpośrednio w dedykowanym edytorze aktów prawnych XML) z uwagi na znacznie łatwiejsze aniżeli w PDF przygotowanie takiego załącznika oraz mechanizmy pozwalające na automatyzację prac redakcyjnych w oparciu o pliki w tym formacie.

4) Biorąc pod uwagę specyfikę i szczególny charakter niektórych rodzajów załączników, w przypadku, gdy prawidłowe ich sporządzenie w standardowo wymaganym formacie A-4 nie jest możliwe, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 5 ust. 2 rozporządzenia dopuszcza się, aby załączniki do następujących aktów prawnych:

- budżet,

- sprawozdanie z wykonania budżetu,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

były przekazywane do publikacji maksymalnie w formacie A3 w orientacji pionowej (czyli zastosowanie orientacji poziomej dla A4).

5) Podpis elektroniczny złożony pod dokumentem musi być tożsamy z wizualizacją tego podpisu. Innymi słowy jeżeli pod dokumentem widnieje podpis np.: przewodniczącego rady, dokument elektroniczny musi być również podpisany przez przewodniczącego rady. W innym wypadku powstaje niezgodność pomiędzy informacją wyświetlaną (podpis przewodniczącego), a faktycznym podpisem złożonym pod dokumentem elektronicznym.

W przypadku porozumień - podpis elektroniczny składają wszystkie osoby wymienione pod treścią porozumienia w jednostce redakcyjnej „podpis”,   przy czym osoba składająca podpis jako pierwsza w oknie certyfikatu zaznacza funkcję „kontrasygnata” - tzn. wyłącza z podpisu datę i numer aktu. W ten sposób osoba podpisująca akt jako druga i ostatnia może dopisać faktyczną datę zawarcia porozumienia (ew. numer) i dopiero wówczas złożyć podpis elektroniczny. W praktyce w całym obiegu aktu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego identyfikator aktu nie ulega zmianie. W przypadku większej ilości podpisów elektronicznych należy postępować analogicznie. Powyższe ma zastosowanie dla aktów, w których wykorzystano standardową metrykę. W przypadku niestandardowej metryki można odgórnie nadać datę i numer porozumienia, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podpisu elektronicznego stosowanie znacznika czasu nie jest wymagane. W przypadku odgórnego narzucenia daty i numeru porozumienia dokładanie kolejnego podpisu elektronicznego nie wymaga zastosowania kontrasygnaty. 

Prosimy także o zwróceniu uwagi na następujące kwestie techniczne przy tworzeniu    i podpisywaniu wszystkich dokumentów w edytorze aktów prawnych XML:

- pojawiające się błędy literowe w treści aktu, nazwiskach i funkcjach osób podpisujących akty prawne,

-  poprawną pisownię m2, m3 oraz stopni (np. 15o),  zwłaszcza w planach zagospodarowania przestrzennego,

-  poprawne wykorzystywanie dostępnych jednostek redakcyjnych w edytorze,

- zgodność numeru i tytułu załącznika binarnego z faktycznie podłączonym załącznikiem (dotyczy to zwłaszcza uchwał budżetowych  oraz sprawozdań z wykonania budżetu, jeśli np. występuje tabela nr 1 to należy zmienić nazwę z „załącznika nr 1” na nazwę „tabela nr 1” itp.),

- w przypadku zakupu nowego certyfikatu podpisu elektronicznego bądź też przedłużenia ważności certyfikatu podpisu elektronicznego, dokument należy podpisywać wybierając aktualny certyfikat,

- przedmiotem badania nadzorczego winna być taka sama wersja aktu prawnego, co skierowana do publikacji w dzienniku urzędowym (czyli utworzona w edytorze aktów prawnych XML),

- od stycznia tego roku można przesyłać do publikacji uchwały wraz z uzasadnieniem, gdyż posiadane przez redakcję oprogramowanie pozwala na publikację aktów prawnych bez tego elementu. Uzasadnienie to pojawi się na stronie elektronicznych dzienników urzędowych: dzienniki.slask.eu tylko w pliku źródłowym, natomiast „PDF ogłoszony” czyli źródło prawa nie będzie zawierał tego uzasadnienia.

Prosimy o jak najszybsze dostosowanie się do ww. wymagań technicznych. Od dnia 1 maja 2012 r. akty nie spełniające wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie będą mogły zostać ogłoszone. Informacja o odmowie publikacji wraz z podaniem przyczyny będzie wysyłana do Państwa za pomocą modułu komunikacyjnego, na podany przez Państwa w systemie adres mailowy. Akty będą publikowane wówczas, gdy wskazane błędy zostaną poprawione. 

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości swoją pomocą służą pracownicy redakcji dziennika urzędowego pod numerem telefonu: 32 2077 495.

Poniżej przykład poprawnie sformatowanego załącznika binarnego w PDF:

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl