dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia Redakcji

08
wrz
2011
Informacja w sprawie właściwości rzeczowej organów nadzoru: Wojewody Śląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Informacja w sprawie właściwości rzeczowej  organów nadzoru: Wojewody Śląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

            Wojewoda Śląski,  w porozumieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, zwraca uwagę na problemy z przestrzeganiem właściwości rzeczowej organów nadzoru.  Zgodnie z brzmieniem art. 171 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) „organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.                                                                                                                                                                                                                     

Cytowana wyżej norma konstytucyjna znajduje swe potwierdzenie w ustawach, kształtujących  ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.; art. 76       ust.  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.; art. 78 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ).

            Z kolei przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2001 r. nr 55 poz. 577 z późn. zm.) wymienia zakres spraw pozostających we właściwości rzeczowej regionalnych izb obrachunkowych.

            Zarówno wojewodowie, jak i regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad aktami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o kryterium zgodności z prawem podejmowanych aktów, przy czym o właściwości organu sprawującego nadzór rozstrzyga zakres przedmiotowy aktu  podejmowanego przez organ jednostki samorządu terytorialnego.  

            Mając powyższe na uwadze, zarówno Wojewoda Śląski, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwracają  się do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego z prośbą o ścisłe przestrzeganie właściwości rzeczowej wymienionych wyżej organów nadzoru.  Powinno to przejawiać się  w przesyłaniu zarówno Wojewodzie Śląskiemu, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach jedynie tych aktów stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, które pozostają we właściwości tych organów nadzoru.

Dotychczasowa praktyka pozostawia w tym względzie wiele do życzenia. Zarówno do Wojewody jak i Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach są przesyłane są akty, które nie pozostają we właściwości rzeczowej tych organów. Zdarza się również, że ta sama uchwała (lub inny akt) przesyłana jest zarówno do Wojewody i do Izby. Taki stan rzeczy powoduje zbędny obieg korespondencji pomiędzy Wojewodą Śląskim a Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, wydłużony czas oceny aktów przez organy nadzoru, jak również niepotrzebne zadrażnienia na linii organy nadzoru – jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewoda jest zobowiązany do niezwłocznej publikacji aktów prawa miejscowego (jak również innych aktów podlegających publikacji) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Jest to  możliwe jedynie w przypadku ich przesłania do organu nadzoru, rzeczowo właściwego w danej sprawie, jako że akty te ogłaszane są dopiero po poddaniu ich procedurze nadzorczej.

 Właściwość rzeczowa organów nadzoru została ustalona przez ustawodawcę w ten sposób, że wojewoda pozostaje właściwy we wszystkich sprawach, za wyjątkiem spraw finansowych, pozostających we właściwości regionalnych izb obrachunkowych.

            W związku z powyższym, bezpośrednio i bez równoczesnego przekazywania ich Wojewodzie, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach należy kierować:

1)      uchwały budżetowe gminy, powiatu, województwa oraz związków międzygminnych;

2)      uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

3)      sprawozdania z wykonania budżetu gminy, powiatu, województwa oraz związków międzygminnych;

4)      uchwały w sprawie absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych;

5)      uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa (pobór podatków, wyznaczenie inkasentów, określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso);

6)      uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

7)      uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego w zakresie rozwoju sportu;

8)      uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

9)      uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian;

10)   uchwały w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania w zakresie wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej;   

11)   uchwały w sprawie udzielenia przez jednostkę samorządu terytorialnego pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego;

12)   uchwały w sprawie środków przekazywanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

13)   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu;

14)   uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki;

15)   uchwały w sprawie realizacji postępowania ostrożnościowego;

16)   uchwały w sprawie poręczenia majątkowego;

17)   uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia dla Policji.

Akty stanowione w sprawach innych, niż wymienione wyżej sprawy pozostające we właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej należy kierować do Wojewody.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl