dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wyroki - NP

22
gru
2006
Sygn. akt IV SA/Gl 921/06 - ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z RADNYM

Sygn. akt IV SA/Gl 921/06

 

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 22 grudnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym :

  • Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.)
  • Sędzia NSA Adam Mikusiński
  • Sędzia NSA Wiesław Morys
  • Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Wita

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2006 r.

sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego

na uchwałę Rady Miasta w P.

z dnia 30 czerwca 2005 r. nr XL/374/05

w przedmiocie radnego

stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa.UZASADNIENIE

 

Zaskarżoną uchwałą Rada Miasta w P. w trybie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, ze zm./ nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w T.G.

W skardze Wojewoda Śląski wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały, zarzucając jej sprzeczność z art. 7 Konstytucji i art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zarzuty te zostały odniesione do okoliczności braku uzasadnienia zaskarżonej uchwały, co - zdaniem skarżącego uniemożliwia kontrolę jej legalności.

Wyrokiem tut. Sądu z dnia 30.IX.2005 r. sygn. akt III SA/GL 964/04 skarga ta została oddalona, jednak na skutek skargi kasacyjnej Wojewody wyrokiem z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt II OSK 194/06, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę tut. Sądowi do ponownego rozpoznania. NSA podzielił pogląd skarżącego, że uchwała rady, której przedmiotem jest wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym podlega uzasadnieniu. Uzasadnienie to może być wyrażone w samej treści uchwały, może być też wyrażone w odrębnej części uchwały zatytułowanej uzasadnieniem, jak również może wynikać z treści protokołu obrad rady. Rozwiązań w tym zakresie należy poszukiwać w statucie gminy, który określa tryb pracy organów gminy.

 

Ponownie rozpoznając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

 

W świetle motywów przytoczonego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga okazała się zasadna. W wyroku tym przesądzono, że uchwala w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym musi zawierać uzasadnienie. Brak takiego uzasadnienia oznacza więc istotne naruszenie prawa, tj. art. 7 Konstytucji i art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Tymczasem w niniejszej sprawie poza sporem pozostawała okoliczność, że uzasadnienie zaskarżonej uchwały nie zostało przedstawione w jakiejkolwiek postaci. Potwierdza to zresztą materiał sprawy. Sama uchwała nie podaje żadnych powodów zajętego przez Radę Miasta stanowiska a w protokole z sesji, na której tę uchwałę podjęto, wskazano jedynie na omówienie i dyskutowanie przedmiotu uchwały na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady. Oczywiście te ostatnio wymienione czynności nie mogą być potraktowane jako uzasadnienie samej uchwały. Były to bowiem czynności wcześniejsze i podejmowane w komisjach, a nie przez Radę jako organ stanowiący.

Ponieważ od podjęcia zaskarżonej uchwały minął już rok, a nie jest ona aktem prawa miejscowego, dlatego zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy samorządowej można było jedynie orzec o niezgodności tej uchwały z prawem.

Dlatego też orzeczono, jak w sentencji - także na podstawie art. 147 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1270 ze zm./.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jeremi Astaszow
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl