dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wyroki - NP

19
gru
2006
Sygn. akt I SA/Gl 2041/05 - PFRON

Sygn. akt I SA/Gl 2041/05

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 19 grudnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym:

  • Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Winiarski
  • Sędzia NSA Anna Wiciak
  • Sędzia NSA Małgorzata Wolf -Mendecka (spr.)
  • Protokolant Tomasz Grzesik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2006 r.

sprawy ze skargi Województwa Śląskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2005 r. nr PN-N-0911/523/R/05

w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego województwa

oddala skargęUZASADNIENIE

 

Sejmik Województwa Śląskiego- uchwałą Nr II/39/11/2005 z dnia 26.09.2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2005 roku - określił zada­nia, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł­nosprawnych w 2005 r.

W § 1 pkt 3 tej uchwały przyjęto, że maksymalna kwota zobowiązań samorzą­du wojewódzkiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, określona przepisem § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom woje­wódzkim i powiatowym -wynosi 3.437.500 zł.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31.10.2005 r., nr PN-N-0911/523/R/05 Wojewoda Śląski stwierdził nieważność opisanej wyżej uchwały Sejmiku Wojewódz­twa Śląskiego w części określonej w § 1 pkt 3, jako niezgodnej z § 5 ust. 2 Rozpo­rządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorzą­dom wojewódzkim i powiatowym.

W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że stosownie do regulacji § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przeka­zywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, maksymalna kwota zobowiązań samorzą­du wojewódzkiego do wypłaty w danym roku z tytułu dofinansowania kosztów dzia­łalności zakładów aktywności zawodowej jest ustalana w wysokości nie wyższej niż 50% ilorazu kwoty środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samo­rządy wojewódzkie i liczba województw. Kwota maksymalnych zobowiązań samo­rządu województwa śląskiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej wynosi więc 1.875.024 zł. Tymczasem, zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 uchwały Sejmiku z dnia 26,09.2005 r. maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinanso­wania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej - określona przepisem § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw­nych samorządom wojewódzkim i powiatowym wynosi 3.437.500 zł. W konsekwencji organ nadzoru stwierdził, że taki zapis uchwały jest niezgodny z przywołanym prze­pisem § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie al­gorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł­nosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, co skutkowało konieczno­ścią unieważnienia przedmiotowej uchwały w części określonej w § 1 pkt 3.

Opisane wyżej rozstrzygniecie nadzorcze z dnia 31 października 2005 r. zo­stało przez Województwo Śląskie zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra­cyjnego jako niezgodne z prawem.

Strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nad­zorczego w całości i zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając organowi doko­nanie błędnych ustaleń faktycznych, polegających na nieprawidłowym przyjęciu, że kwota maksymalnych zobowiązań Województwa Śląskiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej wynosi 1.875.024 zł., podczas gdy faktycznie maksymalna kwota zobowiązań z tego tytułu, uwzględniając zmiany w planie finansowym PFRON to 3.347.500 zł. Ponadto zarzu­cono naruszenie art. 82 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa poprzez brak na­leżytego uzasadnienia faktycznego wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego. W uza­sadnieniu skargi strona skarżąca podkreślała, że rozstrzygnięcie nadzorcze jest błędne, gdyż zostało wydane w oparciu o niewłaściwe dane. Podniosła, że przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia określa algorytm służący do wyliczenia kwoty maksymalnych zobowiązań samorządu województwa do wypłaty w danym roku z tytułu dofinanso­wania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Przepis ten jednak nie określa bezpośrednio wielkości maksymalnej kwoty tego zobowiązania. Zdaniem skarżącego do wyliczenia kwoty maksymalnych zobowiązań samorządu wojewódz­twa śląskiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakła­dów aktywności zawodowej konieczna jest znajomość aktualnej wartości środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2005 r. na realizację zadań z za­kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie. Strona skarżąca wyjaśniła, że w dacie przyjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały nr II/39/11/2005 z dnia 26.09.2005 r. kwota środków przewidzianych w pla­nie finansowym PFRON na 2005 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawo­dowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie wynosiła 110.000.000 zł. W kon­sekwencji, biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 28.11.1998 r. o finansach pu­blicznych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.07.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospo­darowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyliczona zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia kwota maksymalnych zobowiązań samorządu województwa śląskiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej - przy wartości kwoty środków, przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2005 r. na realizację zadań z za­kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie równej 110.000.000 zł. wynosi 3.347.500 zł. Zatem Sejmik Województwa Śląskiego był uprawniony do podjęcia uchwały, zgodnie z którą kwota maksymalnych zobowiązań Województwa Śląskiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów dzia­łania zakładów aktywności zawodowej wynosi 3.347.500 zł. Ponadto, w ocenie stro­ny, organ nadzoru w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego nie wskazał żadnych dowodów, na podstawie których przyjął taką kwotę. Rozstrzygnięcie nadzorcze, w ramach uzasadnienia faktycznego, winno wskazywać dowody stanowiące podstawę ustaleń faktycznych w tym zakresie. Brak należytego uzasadnienia rozstrzygnięcia stanowi naruszenie art. 82 ust. 4 i 6 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 107 § 1 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę organ nadzoru wniósł o oddalenie skargi jako bezza­sadnej. Wojewoda Śląski podtrzymał stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nad­zorczym z dnia 31.10.2005 r. Wskazał, że w piśmie PFRON skierowanym do Woje­wody Śląskiego z dnia 31.08.2005 r., Nr WF/978w/MG/2005 w sprawie wyjaśnienia kwestii środków, które mogą być wykorzystane na dofinansowanie działalności za­kładów aktywności zawodowej przez Marszałka Województwa Śląskiego stwierdzo­no, że w przypadku samorządu Województwa Śląskiego, mimo że ze wzoru algoryt­mu na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej wynika kwota 2.918.328 zł. do wypłaty w ramach tej kwoty może zostać przeznaczona jedy­nie kwota 1.875.000 zł, określona przepisami jako maksymalna kwota zobowiązań z tego tytułu. Zarząd PFRON w dniu 30.06.2005 r. dokonał podziału dodatkowej kwoty dla samorządów wojewódzkich w wysokości 50 mln zł. i dla samorządu województwa śląskiego przypadła kwota 5.595.018 zł. Kwota przewidziana dla samorządów woje­wódzkich w planie finansowym PFRON na 2005 r. pozostała bez zmian - na pozio­mie wysokości podlegającej podziałowi w lutym 2005 r., tj. 60 min zł. W następstwie kwota maksymalnych zobowiązań samorządu zobowiązań samorządu do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej nadal wynosi 1.875.000 zł. W świetle powyższego zdaniem organu nadzoru istniały podstawy do zakwestionowania § 1 pkt 3 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26.09.2005 r.

W piśmie procesowym z dnia 14.02.2006 r. strona skarżąca zwróciła uwagę, że Wojewoda Śląski odnosząc się do zarzutu braku wskazania podstaw faktycznych wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego, powołał wyłącznie pismo PFRON z dnia 31.08.2005 r. Jednakże zdaniem skarżącego fakt skierowania pisma innego podmio­tu do wiadomości Marszałka Województwa nie zwalnia Wojewody Śląskiego z obo­wiązku uzasadnienia faktycznego rozstrzygnięcia nadzorczego. Uzasadnienie fak­tyczne rozstrzygnięcia było zdaniem skarżącego tym bardziej istotne, że według po­siadanych przez skarżącego danych, limit środków finansowych PFRON wynosił w 2005 r. w skali kraju 110.000.000 zł. Dodatkowo wskazano, że organ nadzoru przyjął, iż Zarząd PFRON w dniu 30.06.2005 r. dokonał podziału dodatkowej kwoty 50.000.000 zł. Tym samym łączna kwota środków do wykorzystania w 2005 r. wyno­siła 110.000.000 zł., w oparciu o którą to kwotę Sejmik Województwa podjął uchwałę nr II.41/19/2005. Jednakże organ nadzoru stwierdził, że mimo podziału dodatkowych środków kwota przewidziana dla samorządów w planie finansowym PFRON pozosta­ła bez zmian i wynosiła 60.000.000 zł. W ocenie strony skarżącej, twierdzenie takie jest niezgodne z przepisami prawa, gdyż podstawą wszelkich wydatków PFRON jest pian finansowy i wszelkie środki powinny być wydatkowane przez PFRON na pod­stawie planu.

Wyjaśniono dalej, że Sejmik Województwa podjął uchwałę w oparciu o kwotę 110.000.000 zł., a sposób wyliczenia kwot na poszczególne zadania został wyjaśnio­ny w piśmie do Wojewody z dnia 05.09.2005 r. W konsekwencji uchwała Sejmiku podjęta została w oparciu o posiadane informacje i precyzyjne wyliczenia i w związku z tym była zgodna z prawem.

W kolejnym piśmie procesowym, Wojewoda Śląski wyjaśnił, że w myśl art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud­nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póżn. zm.) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celo-wym, a jego podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, stanowiący część ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa na rok 2005 w art. 10 ustaliła plany finanso­we państwowych funduszy celowych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5. W planie finansowym PFRON, określającym wysokość przelewów redystrybucji dla sa­morządów wojewódzkich na realizacją zadań, w pozycji dotyczącej planu na 2005 rok przewidziana została kwota 60.000.000 zł. Kwota ta stanowiła podstawę dla obli­czenia maksymalnej kwoty zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w da­nym roku z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej wg algorytmu określonego w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. W trakcie roku budżetowego, dokładnie 30.06.2005 r. dokonano podziału dodatkowych środków dla samorządów wojewódzkich w wysokości 50.000.000 zł. Podział dodat­kowych środków zdaniem skarżącego, skutkować musiał stosowną zmianą planu finansowego w pozycji określającej wysokość przelewów redystrybucyjnych. W myśl art. 99 ust. 2 obowiązującej ówcześnie ustawy o finansach publicznych, przeniesie­nia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu mogły być dokonywane, przez organy lub dysponenta funduszu, po uzyskaniu zgody ministra nadzorującego państwowy fundusz celowy. Jednakże wbrew twierdzeniom skarżącego, w dniu 30.06.2005 r., pomimo rozdysponowania przez PFRON dodatkowych środków dla samorządów województw, nie doszło do zmiany pozycji paragrafu 2960 planu. Do­wodzi tego załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2005 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 19.07.2005 r. w sprawie zmian w planie finansowym PFRON na 2005 r. Załącznik ten zawiera m. in. rubryki, w których ujęte zostały kwoty planu po przeniesieniach z 30.06.2005 r. W odniesieniu do paragrafu 2960 kwota przelewów redystrybucyjnych nie uległa zmianie i nadal wynosiła 60.000.000 zł. W konsekwencji trudno zgodzić się z tezą, że w dniu 30.06.2005 r. dokonano zmiany planu w zakresie będącym przed­miotem niniejszego sporu. Tym samym, zdaniem organu nadzoru, nie zmieniła się podstawa algorytmu pozwalającego ustalić maksymalną kwotę zobowiązań Województwa Śląskiego z tytułu omawianego dofinansowania, co sygnalizowane było przez PFRON zarówno organowi nadzoru jak i skarżącemu.

W piśmie procesowym z dnia 02.08.2006 r. skarżący wskazał, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu nadzoru, iż pomimo rozdysponowania przez PFRON dodatkowych środków nie doszło do zmiany stosownej pozycji paragrafu 2960 planu. Dowodzi tego załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2005 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 19.07.2005 r. W załączniku do podjętej później uchwały nr 20/2005 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 15.09.2005 r. ujęto prawidłową kwotę 110.000.000 zł środków przeznaczonych na zadania samorządów wojewódzkich w 2005 r. oraz kwotę 2.750.000 zł, stanowiącą 2,5% kwoty 110.000.000 zł., na pokrycie kosztów obsługi w/w zadań. Te same kwoty figurują w ustawie budżetowej na 2006 r. w Pla­nie finansowym PFRON w paragrafie 2960, w kolumnie „Przewidywane wykonanie w 2005 r". Przywołane dokumenty jednoznacznie wskazują fakt dokonania korekty planu finansowego PFRON w 2005 r. Dodatkowo skarżący wskazał, że jak wynika z informacji posiadanych przez skarżącego w podpisanym w dniu 30.03.2006 r. proto­kole kontroli PFRON przez Najwyższą Izbę Kontroli zawarto zapis, że rozdyspono­wanie przez PFRON dodatkowych środków na realizację przez samorządy woje­wódzkie zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bez zmiany planu finanso­wego stanowi naruszenie przepisów prawa. Jednocześnie skarżący wniósł o do­puszczenie dowodu z protokołu kontroli NIK. Uwzględniając powyższe podstawą wy­liczeń z tytułu finansowania przez województwo zakładów aktywności zawodowej powinna być kwota 110.000.000 zł, dlatego też wielkości kwotowe przyjęte przez Sejmik Województwa Śląskiego w kwestionowanej przez organ nadzoru uchwale, były prawidłowe. Rozstrzygnięcie organu nadzoru opierało się zatem na niepełnej wiedzy na temat okoliczności faktycznych sprawy, co spowodowało wydanie wadliwego rozstrzygnięcia nadzorczego.

W kolejnym piśmie procesowym, organ nadzoru ustosunkowując się do pisma skarżącego z dnia 02.08.2006 r. wskazał, że przedłożony wraz z pismem załącznik do uchwały Nr 20/2005 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 15.09.2005 r. nie jest wy­starczającym dowodem na potwierdzenie zmiany planu finansowego w zakresie podstawy obliczania kwoty zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w danym roku z tytułu dofinansowania kosztów działania zaz-ów wg algorytmu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie­pełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Organ nadzoru wskazał ponadto, że w piśmie procesowym skarżącego zasugerowano, że sposób rozdyspo­nowania dodatkowych środków na realizację przez samorządy wojewódzkie zadań, określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wzbudził wątpliwość Najwyższej Izby Kontroli. Powodem wspomnianych wątpliwości był brak stosowanej zmiany planu finansowego, na co zwrócono pod uwagę w protokole z kontroli NIK. Wobec powyż­szego, zdaniem organu nadzoru trudno stwierdzić, że trudno uznać za dowiedzione, iż w związku z rozdysponowaniem przez PFRON dodatkowych środków zmieniła się podstawa obliczenia kwoty zobowiązań, a tym samym, że dowiedziono wadliwości rozstrzygnięcia organu nadzoru w tym zakresie.

W następnych pismach procesowych z dnia 1 września 2006 r, z dnia 25 października 2006 r. (do którego dołączono m.in. wykaz dokonanych operacji ban­kowych w roku 2005), z dnia 22 listopada 2006 r. i 20 listopada 2006 r. - strony po­wtórzyły i podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko. Dodatkowo strona skarżą­ca wniosła o przeprowadzenie dowodu z protokołu kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz dokumentacji prowadzonej przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na okoliczność podstaw zwiększenia ich przychodów w 2005r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:


Skarga nie mogła zostać uwzględniona.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że uchwałą Nr II/39/11/2005 z dnia 26.09.2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2005 roku, Sejmik Województwa Śląskiego określił zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r. Przyjęto m. in., że maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktyw­ności zawodowej - określona przepisem § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiato­wym - wynosi 3.437.500 zł. (§ 1 pkt 3 uchwały).

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31.10.2005 r., nr PN-N-0911/523/R/05 Wojewoda Śląski stwierdził nieważność opisanej wyżej uchwały Sejmiku Wojewódz­twa Śląskiego w części określonej w § 1 pkt 3, jako niezgodnej z § 5 ust. 2 Rozpo­rządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorzą­dom wojewódzkim i powiatowym. Przyjęto bowiem, że z załącznika nr 5 do ustawy budżetowej na rok 2005 r. z dnia 22.12.2004 r., kwota środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2005 rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie, ustalona została w wysoko­ści 60.000.000 zł.

Istota sporu jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie sprowadza się zasadniczo do ustalenia, czy podstawą dla obliczenia maksymalnej kwoty zobowiązań samorzą­du wojewódzkiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej (według algorytmu określonego przepisem § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przeka­zywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym) - jest kwota 60.000.000zł (jak twierdzi or­gan nadzoru), czy też kwota 110.000.000 zł (co utrzymuje strona skarżąca).

Wyjaśnić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie brak jest dowodów po­twierdzających stanowisko strony skarżącej o zmianie planu finansowego Państwo­wego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2005r. Nie może być bowiem wątpli­wości, iż tylko zmiana planu finansowego uzasadniałaby zwiększenie zobowiązań samorządu wojewódzkiego o jakich mowa w zakwestionowanej uchwale.

Wyjaśnić zatem należy, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw­nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów obowiązującej ówcześnie ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych. W świetle art. 22 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych, funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Pod­stawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy (art. 22 ust. 4).

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874), ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych wy­datki mogą ulec zmianie, jeżeli m in. zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowanego stanu środków na dzień 31 grudnia roku objętego plano­waniem. Zmiany przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, wymagają jednak dokonania zmian w rocznym planie finansowym (art. 26 ust. 3). Podobne zresztą uregulowanie zawiera również kolejna ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w art. 151 ust. 1.

Poza sporem pozostaje, że maksymalna kwota zobowiązań samorządu woje­wódzkiego do wypłaty w danym roku z tytułu dofinansowania kosztów działania za­kładów aktywności zawodowej jest ustalana w oparciu o § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom woje­wódzkim i powiatowym i stanowi 50% ilorazu kwoty środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodo­wej i społecznej przez samorządy wojewódzkie i liczby województw.

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz z ustawy bu­dżetowej na rok 2005 (ustawa z dnia 22.12.2004 r, Dz. U. Z 2004 r., Nr 278, poz. 2755), kwota środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na rok 2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wo­jewódzkie, wynosiła pierwotnie 60.000.000 zł.

Twierdzenia skarżącego, wspierane dowodami dokonania przez Fundusz sa­morządom wojewódzkim dodatkowej wypłaty kwoty 50.000.000 zł, nie oznaczają jednak, że doszło do zmiany paragrafu 2960 planu finansowego. Innymi słowy, roz­dysponowanie przez PFRON dodatkowych środków (50.000.000 zł) nie skutkuje uznaniem zmiany podstawy obliczenia kwoty zobowiązań - o czym wyżej wyjaśnio­no. Zwiększenie przelewów redystrybucyjnych, jak słusznie zwrócił uwagę pełno­mocnik strony skarżącej, mogło bowiem być konsekwencją dokonanych oszczędno­ści lub realizacji innych programów, a więc okoliczności nie związanych ze zmianą planu finansowego. Okoliczności te (wyartykułowane we wniosku dowodowym strony z dnia 22 listopada 2006 r. - k. 92) nie są już istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wąt­pliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Zatem, wnioski strony skarżącej zmierzające w istocie do zastąpienia (a nie uzupełnienia) dowodu o dokonanym (w jego ocenie) zmianie planu finansowego na rok 2005 - nie mogły zostać uwzględnione.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności stwierdzić należy, że rozstrzy­gnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 31.10.2005 r., nr PN-N-0911/523/R/05, jest prawidłowe i wydane w oparciu o obowiązujące ówcześnie prze­pisy prawa.

Jak wskazano wyżej, kwota środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na rok 2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz­nej przez samorządy wojewódzkie, wynosiła 60.000.000 zł. Ustalona została ona w planie finansowym PFRON, który określony został w ustawie budżetowej na 2005 r. W konsekwencji, dla określenia maksymalnej kwoty zobowiązań samorządu woje­wódzkiego do wypłaty w danym roku z tytułu dofinansowania kosztów działania za­kładów aktywności zawodowej zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r., przyjąć należało kwotę 60.000.000 zł.

Okoliczność tę uzasadnia również fakt, że mimo iż w dniu 30.06.2005 r. Za­rząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty 50.000.000 zł., plan finansowy PFRON ustalony w ustawie budżetowej na 2005 r. nie uległ zmianie.

Zgodnie żart. 26 ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finan­sach publicznych, ujęte w planach finansowych jednostek sektora finansów publicz­nych wydatki mogą ulec zmianie, jeżeli nie spowoduje ona zwiększenia dotacji z bu­dżetu oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowanego stanu środków na dzień 31 grudnia roku objętego planowaniem. Zmia-ny te wymagają jednak bezwzględnie dokonania stosownych zmian w rocznym pla­nie finansowym, która to zmiana w niniejszej sprawie nie została dokonana. Podobne stanowisko do przedstawionego powyżej, zawarte zostało w orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów z dnia 22.10.2001 r., DF/GKO/Odw. -78/109-110/2001, LEX nr 51788.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że brak jest podstaw do uwzględnienia stanowiska skarżącego, iż kwota środków przewidzianych w planie finansowym Fun­duszu na mawiany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo­łecznej przez samorządy wojewódzkie, która stanowiła podstawę określenia Mak­symalnej kwoty zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w danym roku z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, wynosiła 110.000.000 zł.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności stwierdzić należy, że sto­sownie do regulacji § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r, kwota maksymalnych zobowiązań samorządu województwa śląskiego do wypłaty w 2005 r. z tytułu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej wynosiła 1.875.024 zł. W związku z tym uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 11/39/11/2005 z dnia 26.09.2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku, wydana została z naruszeniem obowiązujących ówcześnie przepisów prawa.

Na uwzględnienie nie zasługuje również zarzut naruszenia art. 82 ust. 4 usta­wy o samorządzie województwa. Zdaniem Sądu, nie doszło do naruszenia powoła­nego przepisu, albowiem organ nadzoru uzasadnił w sposób prawidłowy swoje roz­strzygnięcie, wskazując wszystkie elementy faktyczne i prawne będące podstawą jego wydania.

W rozpatrywanej sprawie niepodobna więc postawić zarzutu naruszenia pra­wa. Tylko zaś taki zarzut, należycie uzasadniony, mógłby stanowić podstawę do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji. Wobec tego Sąd oddalił skargę w trybie art. 151 ustawy z dnia 30 września 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed administracyjnymi.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jeremi Astaszow
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl