dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wyroki - NP

22
gru
2006
Sygn. akt IV SA/Gl 1214/06 - STATUT GMINY

Sygn. akt IV SA/GI 1214/06

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 22 grudnia 2006r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym:

  • Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki
  • Sędzia NSA Tadeusz Michalik
  • Sędzia NSA Wiesław Morys (spr.)
  • Protokolant sekr. sąd. Magdalena Nowacka -Brzeźniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2006r.

sprawy ze skargi Gminy T.

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

z dnia 1 sierpnia 2006r. nr PN-N-0911/447/R/06

w przedmiocie statutu

oddala skargę.UZASADNIENIE

 

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2006 r., nr XXXVI/405/2006, na zasadzie art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Gminy T. przyjęła statut Gminy stanowiący jej załącznik. Uchwała ta wpłynęła do Wojewody Śląskiego w dniu 3 lipca 2006 r..

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym, doręczonym Radzie Gminy T. w dniu 3 sierpnia 2006 r., organ nadzoru - powołując się na przepis art.91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym - stwierdził nieważność powyższej uchwały. Doszedł bowiem do przekonania, że jest ona niezgodna z przepisem art.22 ust.1 cytowanej powyżej ustawy. W szczególności, w ocenie organu nadzoru, przyjęty statut nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów, zwłaszcza dotyczących trybu pracy organów gminy i uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Co do pierwszej kwestii za chybione uznał Wojewoda Śląski zawarte w § 8 ust.6 postanowienie, że Regulamin Rady Gminy określony zostanie odrębną uchwałą, bo jego zdaniem powinien on stanowić integralną część statutu. Nadto zważył, iż przyjęty w § 6 ust.3 statutu zapis, wedle którego Gmina może w celu wykonywania zadań własnych tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami jest sprzeczny z brzmieniem art.9 ut.1 ustawy o samorządzie gminnym, który obejmuje zarówno zadania własne, jak i zlecone.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Gmina T. domagała się uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia, kwestionując pogląd organu nadzoru, wedle którego regulamin rady winien być częścią statutu. W tym zakresie wskazała, że regulamin nie nosi znamion prawa miejscowego, jak to jest w przypadku statutu, bo reguluje kwestie natury technicznej, zatem niepodobna go do tej rangi podnosić. Takie stanowisko wojewody nie znajduje oparcia zarówno w przepisach prawa, jak i orzecznictwie. W tej materii skarżąca nadto podkreśliła, że organ nadzoru niekonsekwentnie nie zakwestionował braku szczegółowego określenia trybu pracy innego organu gminy - wójta. Co do uprawnień jednostek pomocniczych powołała się na treść § 12 ust.7 statutu, twierdząc, że zawiera on wystarczającą regulację tej kwestii. Wreszcie odnosząc się do zagadnienia uprawnienia do tworzenia jednostek i zawierania umów w celu wykonania zadań naprowadziła na okoliczność, iż przyjęcie stanowiska Wojewody skutkowałoby powtórzeniem zapisu ustawy, co powszechnie uznawane jest za niedopuszczalne.

Odpowiadając na skargę organ nadzoru wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację i zwalczając stanowisko Gminy zaprezentowane w skardze. W szczególności podniósł, iż przepis art.22 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie zastrzega obowiązek umieszczenia w statucie zapisów dotyczących trybu pracy rady. Nadto, że zakwestionował uchwalony przez skarżącą regulamin rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 sierpnia 2006 r. stwierdzając nieważność uchwały Rady Gminy T. z dnia 22 czerwca 2006 r. dotyczącej tej materii. Poza tym Wojewoda Śląski wskazał, iż w jego ocenie zapis § 12 pkt 7 statutu pozostaje w sprzeczności z regulacją art.51 ust.3 ustawo o samorządzie gminnym, który odsyła w zakresie stanowienia uprawnień jednostki pomocniczej do statutu, nie przyznając ich radzie.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

 

zarzuty skargi są nieuzasadnione, przeto przy braku podstaw branych pod rozwagę z urzędu, skarga ta nie mogła odnieść skutku. Na wstępie godzi się wyjaśnić, iż w świetle brzmienia art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) - sądy te powołane są do kontroli zgodności z prawem wykonywania administracji publicznej, w tym w zakresie legalności aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego (p. art.1 i art.3 §2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)). W toku postępowania badają więc czy rozstrzygnięcia nadzorcze nie uchybiają przepisom prawa materialnego lub procesowego w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.

Przedmiotem skargi rozpoznawanej w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały organu gminy. Formalne wymogi skargi zawarte w przepisach ustawy samorządowej i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały spełnione, w szczególności skargę wniesiono z zachowaniem ustawowego terminu, w wyniku podjęcia uchwały w tej materii, toteż należało ją rozpoznać merytorycznie.

W wyniku oceny zgodności z prawem kwestionowanego rozstrzygnięcia w opisanych powyżej ramach Wojewódzki Sąd Administracyjny doszedł do przekonania, iż odpowiada ono prawu i to zarówno materialnemu, jak też procesowemu. Należy bowiem odeprzeć argumenty zaprezentowane przez skarżącą w uzasadnieniu skargi. W pierwszej kolejności przyszło zważyć, iż rozstrzygnięcie to spełnia warunki formalne, bo zawiera orzeczenie, jego uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o sposobie zaskarżenia. Wywody zawarte w motywach rozstrzygnięcia wskazują na trafność jego osnowy, aczkolwiek nie sposób nie dostrzec szerszego zobrazowania istoty sporu w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę, niż w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, co nie jest zabiegiem prawidłowym. W istocie jednak wypadnie podzielić pogląd Wojewody Śląskiego, iż zakwestionowana przezeń uchwała narusza prawo w stopniu uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności. Statut gmin jest jednym z najważniejszych aktów prawnych przez nie stanowionych. Jest aktem prawnym o charakterze normatywnym, zawierającym przepisy głównie rangi ustrojowej. Szczegółowe jego wymogi w zakresie regulowanej materii zawarte są w różnych przepisach ustawy o samorządzie gminnym.

Art.22 ust.1 tego aktu nakazuje uregulowanie w statucie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy. Zatem już z samej niejako zasady odesłanie w tym zakresie do odrębnej uchwały rady musi być uznane za wadliwe. Oczywistym jest, że inny jest charakter przepisów statutowych (mających rangę ustrojową), a inny przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji danego organu (generalnie są to przepisy techniczne), wszak nie ma przeszkód do uregulowania kwestii ogólnych w statucie, zaś zagadnień bardziej szczegółowych w odrębnej uchwale. Jednakowoż brak jakichkolwiek przepisów w tej materii w statucie gminy czyni go, przez pozbawienie wymaganego ustawą i istotnego elementu, niezgodnym z prawem. Stanowisko zatem skarżącej w tej materii jest błędne, zwłaszcza gdy wywodzi ona, iż żaden przepis nie wymaga, aby regulamin był częścią statutu. Oczywiście nie regulamin, ale przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów, po myśli art.22 ust.1 ustawy samorządowej, muszą się nim znaleźć (choćby ramowe, jak powiada się w skardze) i ta okoliczność nie powinna budzić żadnych wątpliwości. To rozróżnienie wynika wyraźnie z treści uzasadnień orzeczeń, na jakie skarga się powołuje w tym fragmencie motywów, toteż wbrew jej sugestiom nie potwierdzają one stanowiska skargi. Regulamin prac rady nie może zastąpić w całości przepisów ustrojowych w tej materii, które są obligatoryjnym składnikiem statutu. Oceny tego stanu rzeczy nie może zmienić brak regulacji dotyczącej wójta gminy oraz niezaczepienie tej kwestii przez organ nadzoru. Przeto pozostaje ona poza niniejszymi rozważaniami. W konsekwencji czego zapis § 8 ust.6 statutu jest niezgodny z prawem.

Podobnie rzecz się ma z treścią § 12 ust.7 tego aktu, który materię w zakresie całokształtu działania sołectw przekazał do statutu sołectw uchwalanych przez Radę Gminy. Tymczasem art.51 ust.3 ustawy samorządowej wyraźnie stanowi, iż statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Jeżeli zatem statut tej kwestii nie uregulował, odsyłając ją do załatwienia w inny sposób, to dotknięty jest brakiem obligatoryjnego elementu nie pozwalającym na pozostawienie go w obrocie prawnym. Obrona zawarta w skardze jest więc nieskuteczna, pomijając już nawet zastrzeżenia co do meritum przyjętego rozwiązania.

Wreszcie za trafne uznać należało zakwestionowanie przez Wojewodę zapisu § 6 ust.3 statutu, bowiem istotnie pozostaje on w sprzeczności z brzmieniem art.9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi o uprawnieniach gmin do tworzenia jednostek organizacyjnych i zawierania porozumień z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań. Nie precyzuje zatem, o jakie zadania chodzi, wskazując przeto na dopuszczalność takich działań w każdym obszarze prawnego działania gmin. Oczywiście skorzystanie z tego uprawnienia jest wewnętrzną sprawą danej gminy, co oznacza, że w drodze odpowiednich działań może ona z niego skorzystać, bądź nie. Natomiast ograniczenie owego obszaru działania do pewnego tylko zakresu zawarte w statucie gminy jest wadliwe. W niedopuszczalny sposób ogranicza bowiem ustawowy zapis, a więc modyfikuje przepis ustawy, nadto wiąże organy gminy na przyszłość. Zawężenie przedmiotowych uprawnień do zadań własnych gminy jest więc nielegalne. I nie ma tu znaczenia aktualne stanowisko rady, bo to może znaleźć wyraz w działaniach podejmowanych w konkretnej sprawie, a nie w generalnym zapisie statutu, jak też fakt, że określenie tych uprawnień w sposób odpowiadający przepisowi ustawy zostałoby ocenione za wadliwe, gdyż przy takiej zapis w statucie okazuje się zbędny.

Skoro zatem badanemu rozstrzygnięciu nie można zarzucić naruszenia prawa, skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Co mając na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, na zasadzie art.151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji niniejszego wyroku.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jeremi Astaszow
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl