dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

21
paź
2009
Stanowisko organu nadzoru w sprawie stosowania art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

W związku z wejściem w życie 20 grudnia 2008 r. ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), na mocy której znowelizowano art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r., znaczącej zmianie uległy reguły tworzenia lokalnych oraz regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, jak również uchwalania zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Do czasu wprowadzenia tej zmiany, polegającej m.in. na uzupełnieniu art. 90t ustawy o ustęp 4 nie było jasne, z jakich elementów zbudowany ma być lokalny bądź regionalny program wspierania edukacji, ani też jaki jest horyzont owego planowania.

Obecnie przepis art. 90t ust. 1 ustawy należy traktować, jako podstawę do tworzenia dokumentów, stanowiących wyłącznie plan działania danej jednostki samorządu terytorialnego w sferze edukacji zorientowany na cele ogólne, jak i szczególne, których osiągnięcie przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży lub do wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Treść lokalnego programu determinować powinny zatem zamierzone przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia w sferze edukacji. Dokument taki podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały pozbawionej charakteru aktu prawa miejscowego (tzw. „uchwały zwykłej”). Uchwała taka, której podjęcie nie jest obligatoryjne, wiąże organ wykonawczy oraz jednostki organizacyjne tej jednostki samorządu terytorialnego. Z tego powodu w programach lokalnych lub regionalnych nie jest dopuszczalne zamieszczanie norm o charakterze generalnym, powszechnym i abstrakcyjnym, w szczególności nie można w akcie tym regulować zasad przyznawania uczniom stypendiów, choć można oczywiście przewidzieć, że takie stypendium zostanie ustanowione.

Biorąc natomiast pod uwagę treść art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty należy uznać, że konsekwencją przyjęcia programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przewidujących udzielanie pomocy, jest konieczność określenia w odrębnej uchwale szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu pomocy, w tym stypendiów, jak również sprecyzowania trybu postępowania w tych sprawach. Uchwała precyzująca te kwestie, jako akt powszechny, generalny i abstrakcyjny, stanowi akt prawa miejscowego, podlegający ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dodać wypada, że określając wytyczne co do treści tego aktu normatywnego ustawodawca zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w nim przedsięwzięć sprzyjających eliminowaniu barier edukacyjnych, istniejących na danym obszarze potrzeb edukacyjnych, jak i sprecyzowania kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy.

Należy zauważyć także, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, uchwały w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów, podejmowane dotychczas przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie na podstawie norm kompetencyjnych, zawartych w ustawach ustrojowych (art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 10a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 18 pkt 19a ustawy o samorządzie województwa), utraciły z dniem 20 grudnia ubiegłego roku moc obowiązującą.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wspieraniem edukacji poprzez przyznawanie uczniom stypendiów winny zatem, na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, uchwalić program wspierania edukacji przewidujący taką formę pomocy, a następnie uchwalić, w drodze aktu prawa miejscowego, szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Mirosław Rymer
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl