dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

17
maj
2009
Stanowisko dotyczące nadania wstecznej mocy obowiązującej uchwałom podejmowanym na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy karta nauczyciela

Stosownie do art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.


Z kolei art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, iż do czasu uchwalenia przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej, regulamin obowiązujący w roku 2008.


Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą tzw. regulaminy wynagradzania nauczycieli uchwalane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zaliczane są do kategorii aktów prawa miejscowego i jako takie stanowią źródło prawa powszechnie obowiązującego na obszarze właściwości organu, który je ustanowił. Jak wynika z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, przy czym stosownie do ust. 2 art. 88 zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.


Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Należy zauważyć, że regulacje zawarte w tej ustawie korespondują z - zaliczaną powszechnie przez doktrynę prawa do standardów demokratycznego państwa prawnego - zasadą niedziałania prawa wstecz (zakazem retroaktywności stanowionego prawa). Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 tej ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Przyznać trzeba, że zakaz retroaktywności nie ma charakteru bezwzględnego i w uzasadnionych przypadkach może być naruszony. Wyjątki od omawianej zasady zostały jednak ściśle określone w art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (...). Ogólnie rzecz ujmując skrócenie minimalnego wymaganego okresu vacatio legis (14 dni od ogłoszenia), jak i nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej możliwe jest tylko, jeśli „zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie".


Analiza dotychczasowego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że nadanie wstecznej mocy obowiązującej aktowi normatywnemu będzie odpowiadać zasadzie demokratycznego państwa prawnego tylko w sytuacji wprowadzania w drodze tego aktu rozwiązań dla obywatela korzystniejszych w stosunku do regulacji zastępowanej danym aktem.


Należy zauważyć, że regulamin wynagradzania nauczycieli nie ogranicza się wyłącznie do ustalenia wysokości stawek poszczególnych składników wynagrodzenia, ale zawiera także inne regulacje, jak choćby szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia, czy szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Z tego też powodu, biorąc pod uwagę względy celowościowe oraz słuszny interes nauczycieli, których dotyczy regulamin nauczycieli, dopuszczalne byłoby przyjęcie, że akt ten może mieć zastosowanie z mocą wsteczną, ale wyłącznie wówczas, kiedy jego postanowienia będą dla adresatów korzystniejsze niż regulacje obowiązujące uprzednio.


Niezależnie od powyższych wyjaśnień wypada wskazać, że skutek w postaci podwyżek dodatków, których wysokość ustalana jest w drodze regulaminu wynagradzania organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może osiągnąć w inny sposób, aniżeli poprzez nadanie wstecznej mocy obowiązującej regulaminowi. Otóż nie ma żadnych przeszkód prawnych, by w przepisach końcowych regulaminu wprowadzić regulację w myśl, której podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikające ze zwiększenia wysokości składników wynagrodzenia określonych w regulaminie następują z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie miało ten skutek, że choć regulamin wynagradzania nauczycieli wejdzie w życie zgodnie z regułami ustalonymi przez ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych (...), a więc po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ewentualny wzrost wynagrodzeń nauczycieli spowoduje konieczność wypłaty stosownego wyrównania.


 


 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl