dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

13
lut
2006
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z brzmieniem art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn,. zm.) rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem". Regulamin jest aktem prawa miejscowego (ust. 1). Powinien on określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym (ust. 2):

 1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

 2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

 3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

 4. warunki przyłączania do sieci,

 5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

 6. sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,

 7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

 8. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
  i odprowadzaniu ścieków,

 9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 10.  

Najczęściej pojawiające się problemy:

 1. brak określenia minimalnego zakresu zagadnień wpływającego na kształt praw
  i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego i odbiorcy usług wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. W omawianych aktach w szczególności brak minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Najczęściej gminy w tym zakresie dokonują niedopuszczalnej subdelegacji uprawnień, odsyłając do zezwoleń oraz umów cywilno - prawnych zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem
  a odbiorcą usług. Zdaniem organu nadzoru minimalny poziom usług może być określony m.in. jako następujące obowiązki przedsiębiorstwa

  • określenie dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontrolowanie, czy jakość ścieków przyjmowanych jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

  • utrzymywanie stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w sprawności technicznej,

  • utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń oczyszczalni ścieków,

 2. a także:

  • jako minimalny poziom usług można określić także ciśnienie wody - np. minimum 0,2 MPa - lub inna wartość, mieszcząca się w granicach określonych § 114 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Pamiętać jednakże należy, że niedopuszczalnym jest powtórzenie tego przepisu.
 3. przypisanie regulaminowi właściwości do określania zasad korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, natomiast zasady te zgodnie z art. 1 ustawy są zastrzeżone dla ustawy. Rada określa jedynie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług,

 4. rozszerzanie znaczenia przepisu art. 8 ust. 1 ustawy dotyczącego możliwości odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego poprzez zastąpienie fakultatywności obligatoryjnością odcięcia,

 5. nakładanie na odbiorców usług kar i dodatkowych, pozataryfowych opłat,

 6. nakładanie na dostawców ścieków przemysłowych bezwzględnego obowiązku instalowania urządzeń pomiarowych, co stanowi naruszenie art. 10 pkt 6 ustawy,

 7. liczne powtórzenia zapisów ustawowych oraz ich modyfikacja - zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą za niedopuszczalne uznaje się powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepublikowany; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. akt
  II SA/Ka 508/02, niepublikowany
  ). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
  14 października 1999r. (syg. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) trafnie zauważył, że „uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy",

 8. w regulaminie nie należy wskazywać sposobu ustalania ilości odprowadzonych ścieków w przypadku braku urządzenia pomiarowego. Kwestia powyższa została uregulowana w art. 27 ust. 5 ustawy. W szczególności nie powinien być zamieszczony zapis narzucający odbiorcy usług pobierającemu wodę z własnego ujęcia a odprowadzającemu ścieki do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa obowiązku zainstalowania na własny koszt wodomierza dokonującego pomiaru ilości wody pobranej z własnego ujęcia wody. W takiej sytuacji na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy ilość odprowadzonych ścieków ustala się w umowie jako równą ilości pobranej wody (gdy odbiorca zainstalował na swój koszt wodomierz na własnym ujęciu) lub równą ilości określonej w umowie (gdy brak w/w wodomierza).

 9. przekroczenie delegacji ustawowej do wydania aktu prawa miejscowego, szczególnie w zakresie:
  • ustanawiania zakazów dla odbiorcy usług,
  • określania podstaw naliczania odsetek, zasad ustalania cen wody na cele przeciwpożarowe,
  • wyłączenia możliwości uzyskania przez odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Przedsiębiorstwo w przypadku przeprowadzania przeglądów, napraw i usuwania awarii (gdy odbiorca dokonuje zabudowy bądź nasadzeń drzew, krzewów w pasieo określonej szerokości nad przyłączami),
  • określania wzorów wniosków o zawarcie umowy, bądź zobowiązanie przedsiębiorstwa do ich określenia,
 10. nałożenie na odbiorcę obowiązku ponoszenia kosztów zakupu i wymiany wodomierza głównego w przypadku nie wywiązania się z określonych obowiązków, np. niezabezpieczenia wodomierza przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur - zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorstwie,

 11. modyfikacje zasad dostępu do informacji publicznej, wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.
  zm.), w szczególności:

  • określanie że przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów poza swoja siedzibą,
  • określenie w sposób wybiórczy środków przekazu (pomijanie drogi listownej, sposobów zwyczajowo przyjętych, ograniczanie się jedynie do listów poleconych),
 12. zawieranie postanowień, że w razie śmierci odbiorcy przedsiębiorstwo ma prawo domagać się od prawnych następców bądź innych zobowiązanych osób uregulowania niezapłaconych należności wynikających z zawartej umowy - problematyka ta znajduje uregulowanie w Kodeksie cywilnym,
 13. wprowadzanie pozaustawowych kryteriów odmowy realizacji przez przedsiębiorstwo obowiązku przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, w szczególności uzasadnianie takiej odmowy obniżeniem poziomu usług przedsiębiorstwa w takim stopniu, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zapewnić minimalnego poziomu usług i wymagań w zakresie jakości usług określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Jako warunki realizacji obowiązku przyłączenia do sieci art. 15 ust. 4 ustawy wymienia spełnienie warunków przyłączenia określonych w regulaminie oraz istnienie technicznych możliwości świadczenia usług. Nie można w tym zakresie wprowadzać modyfikacji w regulaminie. Co do poziomu usług przedsiębiorstwa to art. 5 ust. 1 ustawy nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Nie można zatem uzasadniać odmowy przyłączenia do sieci niemożnością zapewnienia określonego poziomu usług. Dodatkowo należy wskazać, że właściciel nieruchomości musi przyłączyć się do sieci, gdyż taki obowiązek nakłada na niego art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 14. regulowanie materii dotyczącej możliwości i sposobów korzystania z zastępczego punktu poboru wody w przypadku odcięcia jej dostawy z powodu zaległości w opłatach za wodę i ścieki. W sposób wyczerpujący została ona uregulowana w art. 8 ust. 2 ustawy.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl