dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

  • Znaleziono 13 wiadomości.

Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego w sprawie podejmowania uchwał w sprawach majątkowych jednostek, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

23
lut
2012

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit.g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 19 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych jednostek, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

więcej: Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego w sprawie podejmowania uchwał w sprawach majątkowych jednostek, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

17
lut
2012

Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalane są przez organy stanowiące gmin na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

więcej: Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Opiniowanie przez związki zawodowe zamiaru likwidacji szkoły

07
mar
2011

Zamiar likwidacji szkoły musi być opiniowany przez statutowe organy związków zawodowych

więcej: Opiniowanie przez związki zawodowe zamiaru likwidacji szkoły

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w stanowionych aktach prawnych

23
sie
2010

Wydział Nadzoru Prawnego ŚUW informuje, że w przypadku podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawach indywidualnych, w tym również dotyczących osób fizycznych, w treści uchwały powinny znaleźć się dane tych osób, których uchwała dotyczy.

więcej: Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w stanowionych aktach prawnych

Stanowisko organu nadzoru w sprawie stosowania art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

21
paź
2009

Obecnie przepis art. 90t ust. 1 ustawy należy traktować, jako podstawę do tworzenia dokumentów, stanowiących wyłącznie plan działania danej jednostki samorządu terytorialnego w sferze edukacji zorientowany na cele ogólne, jak i szczególne, których osiągnięcie przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży lub do wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

więcej: Stanowisko organu nadzoru w sprawie stosowania art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Stanowisko dotyczące nadania wstecznej mocy obowiązującej uchwałom podejmowanym na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy karta nauczyciela

17
maj
2009

Stosownie do art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

więcej: Stanowisko dotyczące nadania wstecznej mocy obowiązującej uchwałom podejmowanym na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy karta nauczyciela

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

13
lut
2006

Zgodnie z brzmieniem art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn,. zm.) rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem". Regulamin jest aktem prawa miejscowego (ust. 1). Powinien on określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym (ust. 2):

więcej: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Obowiązywanie aktów prawa miejscowego

13
lut
2006

Wydział Prawny i Nadzoru informuje, iż na podstawie przepisu art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań tut. Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem m.in. nadzoru nad uchwałami organów gmin, powiatów i samorządu województwa będącymi aktami prawa miejscowego.

więcej: Obowiązywanie aktów prawa miejscowego

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl