dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Zdrowia

Dyrektor wydziału: JOLANTA CZAPLIŃSKA-JASZCZUROWSKA

tel. 32 20 77 454

faks 32 20 77 924

jaszczurowskaj [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat Wydziału Zdrowia - pokój 455

tel. 32 20 77 455

faks 32 20 77 924

nz-sekretariat [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Jolanta Pietrzak-Wolny

tel. 32 20 77 456

pietrzakj [at] katowice.uw.gov.pl

Zadania Wydziału:

 • Organizacja (pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie oraz kontrola poprawności danych) badań statystycznych na terenie województwa śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
 • Opracowywanie danych i analiz określających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych w związku z opracowywaniem regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalaniem i monitorowaniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 • Tworzenie bazy danych o pacjentach hospitalizowanych w województwie śląskim na podstawie danych uzyskiwanych od podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania (podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne świadczenia zdrowotne),
 • Organizowanie procesu specjalizacji kadr medycznych w tym określanie potrzeb i możliwości w zakresie kształcenia podyplomowego kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach opieki zdrowotnej województwa śląskiego,
 • Współpraca i prowadzenie spraw dotyczących działalności konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym nad zdrowiem matki i dziecka w województwie śląskim zgodnie z wytycznymi Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,
 • Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia,
 • Realizacja zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
 • Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego,
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz o wpisie zmian w rejestrze,
 • Wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawach: odmowy wpisu podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia wpisu z rejestru, zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wyrażania zgody na czasowe zaprzestanie działalności szpitala, nałożenia kary pieniężnej na kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku czasowego zaprzestania tej działalności bez zachowania ustawowo określonego trybu, nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w przypadku niezgłoszenia zmian objętych rejestrem w ustawowo określonym terminie,
 • Wydawanie zarządzeń dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych, dla których Wojewoda jest organem tworzącym,
 • Obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych,
 • Wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia,,
 • Powoływanie i odwoływanie członków rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Wykonywanie zadań kontrolnych realizowanych w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzących działalność na obszarze województwa śląskiego w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej,
 • Współdziałanie w zakresie opieki zdrowotnej z organami administracji zespolonej, niezespolonej, stowarzyszeniami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami, a zwłaszcza Narodowym Funduszem Zdrowia i korporacjami zawodowymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z typowaniem kandydatów do składów Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich,
 • Przygotowywanie projektów rozporządzeń w sprawie: ogłaszania lub odwoływania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części, nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom epidemicznym w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego na terenie województwa,
 • Przygotowywanie projektu decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii osób zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa,
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań wynikających z art. 77 ust. 2 i art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy o kierujących pojazdami, w tym przeprowadzanie kontroli dokumentacji;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego i ratownictwa medycznego,
 • Przygotowanie do realizacji prawomocnych wyroków i ugód sądowych dotyczących rent i odszkodowań związanych z działalnością byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia,
 • Wydawanie zarządzeń w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji osoby w stanie nietrzeźwości,
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie przymusowego wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego, w tym wydawanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach,
 • Realizacja zadań wojewody wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie planowania, organizowania oraz nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Struktura Wydziału:

 • Oddział Analiz i Statystyki Medycznej;
  • Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej;
 • Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego;
  • Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia;
 • Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych;
 • Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych;
 • Oddział Polityki Zdrowotnej;
 • Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego;

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-01-30 14:30
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl