dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności Wydziału

29
sty
2015
Informacja o procesie certyfikacji wydatków w 2014 roku.

Wydatki ponoszone przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) są refundowane przez Komisję Europejską po uprzednim ich poświadczeniu przez Instytucję Certyfikującą, której funkcję pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju. Większość zadań Instytucji Certyfikującej została powierzona wojewodom na podstawie porozumień zawartych pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a wojewodami.

Rolą Wojewody Śląskiego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC), jest przede wszystkim zbadanie i poświadczenie prawidłowości wydatków poniesionych przez beneficjentów a następnie zadeklarowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (jej funkcję pełni Zarząd Województwa Śląskiego).

Celem weryfikacji prowadzonych przez wojewodę jest wyeliminowanie wydatków nieprawidłowych, poniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz procedur.

Poprawność wydatków jest sprawdzana przez wojewodę poprzez weryfikację składanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013(IZ RPO WSL) poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.Na podstawie wymienionych dokumentów Komisja Europejska dokonuje na rzecz państwa członkowskiego refundacji wkładu wspólnotowegoze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poprawność wydatków jest sprawdzana przez wojewodę również pośrednio - poprzez analizę stosowanych w IZ RPO WSL procedur, systemu zarządzania i kontroli, analizę sprawozdań, kontrole planowe oraz udział w pracach Komitetu Monitorującego.

W 2014 roku IPOC, w imieniu wojewody, zweryfikowała, zatwierdziła i przekazała do Instytucji Certyfikującej  ogółem 12 poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową, zawierających łącznie 2289 wniosków o płatność. Wnioski te dotyczyły rozwoju potencjału badawczego i przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, turystyki, kultury, ochrony środowiska naturalnego, transportu, ochrony zdrowia, edukacji oraz rozwoju i rewitalizacji miast.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych ujętych w poświadczeniach przekazanych w samym 2014 roku wyniosła 1 734 838 468,61 zł. Ogółem, od początku realizacji RPO WSL do dnia 31.12.2014 roku wartość wydatków kwalifikowanych we wszystkich Poświadczeniach wyniosła 8 390 096 399,90 zł.

Natomiast ogólna kwota dofinansowania UE ujęta w poświadczeniach przekazanych w samym 2014 roku wyniosła 1 177 725 773,22 zł. Łącznie, od początku realizacji RPO WSL do dnia 31.12.2014 roku wartość dofinansowania UE we wszystkich zweryfikowanych dotąd przez wojewodę poświadczeniach wyniosła 5 808 494 525,99 zł i stanowi 79,6% całkowitej alokacji RPO WSL.

Wszystkie poświadczenia i deklaracje wydatków, zweryfikowane przez IPOC, zostały przekazane do Komisji Europejskiej w celu uzyskania refundacji wkładu wspólnotowego.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Krzysztof Chałupczak
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl