dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Sprawy obronne

PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA

Obowiązki obywateli oraz organów władzy i administracji rządowej, a także innych organów i instytucji państwowych określone w Art.85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Art.1 i Art.2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są determinantami działań Wojewody Śląskiego i podległych mu struktur w zakresie dbania o bezpieczeństwo państwa, w obszarze obejmującym przygotowanie województwa śląskiego do reagowania na możliwe do wystąpienia zagrożenia zarówno niemilitarne jak i militarne. Działania te wraz z wymaganiami oraz oczekiwaniami stawianymi organom administracji publicznej w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014 stanowią ważny element wypełniania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Ojczyzny oraz wpisują się w preparację określonych w Polityczno – Strategicznej Dyrektywie Obronnej zadań z obszaru przygotowania województwa do funkcjonowania w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Uzupełnieniem powyżej wskazanych aktów prawnych oraz dokumentów dyrektywnych jest opracowana w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego „Koncepcja prowadzenia przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim”, która z uwzględnieniem niezbędnych aktualizacji jest realizowana w bieżącej działalności organów administracji publicznej oraz przez przedsiębiorców realizujących zadania obronne nałożone przez Wojewodę Śląskiego. Koncepcja osadzona w realiach uwarunkowań regionalnych definiuje trzy poniżej przedstawione podstawowe aksjomaty pozwalające między innymi na określanie wspólnej platformy działań dla wszystkich podmiotów i struktur województwa stanowiąc przestrzeń dedykowaną wykonywaniu i przygotowywania „tu i teraz” podstawowych zadań na potrzeby obrony Ojczyzny, w tym ochrony ludności w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa : 

 1. Bezpieczeństwo narodowe jest dynamicznym procesem podlegającym nieustannym zmianom. Pamiętając o tym w zakresie osiągniętego w obecnym czasie stanu bezpieczeństwa nie można spocząć „na laurach”, gdyż prowadzi to nieuchronnie do nieszczęścia.
 2. Wszelkie hipotezy wykluczające zagrożenia naszego kraju – znajdujące swoje źródło w założeniu, że jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i z tego tytułu konflikt militarny angażujący naszą Ojczyznę do bezpośrednich działań jest wykluczony, należy traktować jako nieodpowiedzialne ponieważ „uwalniają” szeroko rozumiane społeczeństwo oraz odpowiedzialnych od troski o stan bezpieczeństwa państwa, a także powodują odsuwanie na „plan dalszy” kwestii związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu przygotowań do funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny.
 3. Należy kreować i promować przedsięwzięcia na rzecz podwyższania poziomu bezpieczeństwa narodowego zarzucając jednocześnie praktykę reagowania dopiero po fakcie na zaistniałe zagrożenia. 

W Koncepcji uznano, że do grup podmiotów najistotniejszych, które niezbędnie należy w trybie ciągłym przygotowywać do wzmożenia wysiłku w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa są: 

 1. Śląski Urząd Wojewódzki;
 2. organy wojewódzkiej administracji zespolonej wraz z podległymi im strukturami;
 3. występujące w województwie i współdziałające z Wojewodą wybrane organy administracji niezespolonej, w tym w szczególności ponoszące bezpośrednio na mocy ustaw szczegółowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa;
 4. organy administracji samorządowej i struktury im podległe lub przez nie nadzorowane;
 5. wybrani przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia istotne dla zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, zadania związane z przygotowaniem ochrony infrastruktury szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa i obronności państwa, z zabezpieczeniem funkcjonowania łączności i transportu oraz inne wymienione w przepisach szczegółowych;
 6. podmioty lecznicze;
 7. organizacje społeczne, charytatywne i humanitarne; 

Przyjęto, uwzględniając potrzeby oraz posiadane możliwości w szczególności w zakresie sił i środków (w tym finansowych), że w odniesieniu do wskazanych struktur proces przygotowań powinien obejmować:

 1. przygotowanie wykonywania przez wymienione struktury dzisiaj realizowanych zadań z uwzględnieniem modyfikacji zakresów odpowiedzialności w związku ze zmianą potrzeb państwa i warunków realizacji (w tym formalnoprawnych wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa lub z wprowadzania stanów nadzwyczajnych: wyjątkowego i wojennego);
 2. realizację wybranych zadań szczegółowych określonych przepisami w następujących obszarach:
 • planowania operacyjnego i programowania obronnego,
 • wsparcia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP,
 • doskonalenia współpracy cywilno-wojskowej,
 • przygotowania wsparcia wojsk sojuszniczych,
 • organizacji i doskonalenia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, którego podstawę stanowi funkcjonujący w województwie system zarządzania kryzysowego niemilitarną sytuacją kryzysową,
 • planowania realizacji wybranych zadań gospodarczo-obronnych, w tym w szczególności w działach administracji rządowej: transport, zdrowie, łączność,
 • zabezpieczenia potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony,
 • uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
 • przygotowania wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji,
 • przygotowania szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • prowadzenia szkolenia obronnego, w tym obejmującego organizację ćwiczeń obronnych,
 • kontroli prowadzenia przygotowań obronnych,
 • przygotowania ochrony ludności, w tym systemów ostrzegania i alarmowania. 

W części z wymienionych obszarów zadania wykonywane są bezpośrednio na podstawie rozwiązań i wymogów ujętych w ustawach oraz w rozporządzeniach wykonawczych. W zakresie niektórych zagadnień Wojewoda Śląski w ramach posiadanych kompetencji koordynacyjnych i organizacyjnych określonych w art. 18 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2016 r. poz. 1534) wydał stosowne zarządzenia, wytyczne i instrukcje dotyczące procedur przygotowania zadań.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Joanna Moćko 2017-02-10 12:30
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl