dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Projekty unijne

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako jednostka publicznej administracji rządowej uprawniony jest do uczestnictwa w realizacji projektów w ramach większości programów składających się na Narodową Strategię Spójności, znanych również pod nazwą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Podstawową kwestią jest zgodność zakresu tematycznego programu i projektu z zakresem działania komórek organizacyjnych urzędu.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach realizację zadań w ramach projektów unijnych rozpoczął w 2004 r. nawiązując za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kontakt ze Szwedzką Agencją Służb Ratowniczych, (sv. Statens Räddningsverk, SRV; eng. Swedish Rescue Services Agency, SRSA), obecnie Szwedzką Agencją ds. Sytuacji Kryzysowych (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - MSB; Swedish Civil Contingencies Agency).

W lutym 2005 r. pracownicy Wydziału zapoczątkowali działania zmierzające do przyłączenia się do konsorcjum projektu EUROBALTIC II, którego głównym celem była popularyzacja problematyki szeroko rozumianej ochrony ludności w państwach regionu Morza Bałtyckiego. Wniosek aplikacyjny projektu złożony został przez Partnera Wiodącego (SRSA) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB BSR, a jego starania zakończyły się podpisaniem 2 marca 2006 r. ze szwedzkim partnerem umowy, która formalnie zapoczątkowała działania Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego w Katoiwicach w ramach projektu.

Projekt realizowany był od 1 września 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. a zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zawierały się w trzecim Pakiecie Roboczym (WP3) „Promowanie bezpieczeństwa o zasięgu transgranicznym”, którego koordynatorem była SRSA.
Zaplanowane w projekcie działania obejmowały:
- promowanie bezpieczeństwa i wspieranie szwedzkiej gminy Skövde w budowaniu systemu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego oraz tworzenie odpowiednich wytycznych w tym zakresie;
- doprowadzenie do utworzenia Bezpiecznej Wspólnoty na terenie województwa śląskiego i uzyskanie przez nią stosownego certyfikatu przed zakończeniem projektu oraz inspirowanie jej do aktywnego udziału w międzynarodowej sieci Bezpiecznych Wspólnot.
Powyższe przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a wymiernym efektem projektu było przyznanie 11 października 2007 r. gminie Tarnowskie Góry – jako pierwszej gminie w Polsce – certyfikatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Bezpieczna Wspólnota” (Safe Community).
Oprócz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w projekcie uczestniczyli także inni polscy partnerzy: Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku, Komenda Miejska PSP w Gdańsku, Komenda Miejska PSP w Gdyni, Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie, Komenda Miejska PSP w Szczecinie, Komenda Miejska PSP w Świnoujściu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – w pierwszym Pakiecie Roboczym (WP1) oraz Komenda Główna PSP w Warszawie, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (WP2).

Naturalną kontynuacją działań w zakresie zapewnienia gotowości służb ratowniczych i ochrony ludności w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych, podjętych w ramach projektu Eurobaltic II oraz doświadczeń zebranych w trakcie jego realizacji było zaangażowanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kolejny projekt.
W 2005 r. Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przyjął zaproszenie Związku Gmin Górskich Apeniny Forlivese w Predappio (Włochy) do udziału w projekcie RIMADIMARisk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region – (Zarządzanie ryzykiem / skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych), realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES. Projekt, którego założenia realizowane były w latach 2006 – 2008, podzielony był na sześć Pakietów Roboczych (WP1 – WP6), za wykonanie których odpowiedzialni byli poszczególni partnerzy projektu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego koordynował działania w ramach WP3 „Zwiększenie skuteczności działania istniejących centrów zarządzania kryzysowego”.

W kwietniu 2007 r. na zaproszenie Szwedzkiej Agencji Służb Ratowniczych (SRSA) przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w warsztatach planistycznych kolejnego projektu, które odbyły się w Tallinie (Estonia). Było to pierwsze spotkanie przyszłych partnerów projektu ERRICA – Ograniczanie zagrożeń na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (Eurobaltic Risk Reduction In City Areas), którego realizację zaplanowano w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme). Podczas warsztatów ustalono założenia realizowanych zadań oraz przydzielono uczestników do poszczególnych Obszarów Zainteresowania (Focus Areas) zgodnie z ich profilem działalności.
Dalsze działania kontynuowane przez Szwedzką Agencją ds. Sytuacji Kryzysowych (Swedish Civil Contingencies Agency) doprowadziły do zbudowania dużego konsorcjum projektowego oraz objęcia projektem problematyki zagrożeń w budynkach wysokich, budowlach podziemnych oraz zagrożeń powodziowych. Pierwszy wniosek aplikacyjny, złożony w ramach wezwania w 2008 r. wymieniał 23 partnerów z 8 państw, a wartość projektu wynosiła ok. 7,3 mln €, co stawiało go w pozycji projektu strategicznego programu. Niestety, z powodu nieprecyzyjnego wskazania we wniosku trwałości rezultatów projektu oraz niezrównoważenia zaplanowanego budżetu, szczególnie w aspektach zarządzania projektem w porównaniu do planowanej działalności informacyjnej oraz badawczej, projekt nie został zatwierdzony do realizacji. Tym niemniej, Komitet Monitorujący programu podkreślił istotne znaczenie podjętych w projekcie aspektów oraz logiczne wskazanie problematyki, celów oraz oczekiwanych rezultatów, a także silne partnerstwo ukierunkowane na realizację zadań.
Przeprowadzona przez szwedzkiego Partnera Wiodącego (MSB) ewaluacja projektu skutkowała opracowaniem nowego wniosku aplikacyjnego oraz złożeniem go w ramach wezwania Programu Regionu Morza Bałtyckiego na rok 2009. W planowaniu zadań i opracowaniu nowej propozycji uczestniczyło tym razem 16 partnerów z 7 krajów, a planowany budżet projektu zamknął się kwotą 4,4 mln €. Niestety, pomimo iż ERRICA była jedynym projektem z kategorii 2B omawianym na spotkaniu Komitetu Monitorującego w dniu 16 września 2009 r. w Oslo, gdzie podkreślano wartość merytoryczną projektu, również druga aplikacja nie została zatwierdzona do realizacji. Powodem odrzucenia złożonego przez Szwedów wniosku aplikacyjnego było nieprecyzyjne opisanie poszczególnych działań partnerów oraz ich współpracy przy wdrażaniu rezultatów. Podkreślono także ponownie niezrównoważenie budżetu na poziomie całego projektu, a także dominację finansową szwedzkich partnerów, którzy skonsumowaliby 70% budżetu.

W styczniu 2010 r. Szwedzka Agencja ds. Sytuacji Kryzysowych (MSB) złożyła do Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego w Katowicach propozycję przygotowania odrębnego wniosku aplikacyjnego zawierającego działania jednego z Obszarów Zainteresowania aplikacji ERRICA, a mianowicie zagrożeń powodziowych, w którym polski partner od początku spełniał wiodącą rolę. Projekt miałby zostać złożony w wezwaniu do składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego Obrony Cywilnej (Civil Protection Financial Instrument – CPFI). Jednakże po rozważeniu propozycji, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zdecydował o nie przystąpieniu do projektu.

Efektem współpracy nawiązanej w ramach przygotowania i planowania projektu ERRICA oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych działań było zaproszenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do udziału w projekcie ROSIE – Oparte na rolach podejście do współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń (Role–based approach to interoperability in emergencies) w ramach Siódmego Programu Ramowego (Seventh Framework Programme  FP7) wystosowane przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii w Kuopio. Wśród partnerów projektu znajdują się m. in. tacy partnerzy jak: EADS Defence & Security (Francja), Uniwersytet w Deusto (Hiszpania), Szkoła Służb Ratowniczych (Finlandia), Uniwersytet w Haifie (Izrael), Uniwersytet Katolicki w Leuven (Belgia), Skytek Ltd. (Irlandia) oraz Forum Bezpieczeństwa Komunikacji Publicznej w Europie (Belgia). ROSIE to projekt, który koncentrując się na rolach różnych podmiotów, zarówno pod względem geograficznym jak i administracyjnym, ma na celu zapewnienie lepszej inter–operacyjności danych, narzędzi, systemów, sprzętu, personelu i organizacji w dziedzinie zarządzania sytuacjami kryzysowymi na poziomie transgranicznym i / lub międzynarodowym. Rolą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach będzie wniesienie do projektu wiedzy i doświadczenia użytkownika końcowego oraz zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty zagadnień. Oznacza to, że pracownicy Wydziału – wraz z innymi użytkownikami końcowymi – będą pomagali w analizie zakresu projektu, wezmą udział w uzgodnieniami pomiędzy akademickimi i przemysłowymi partnerami projektu w celu ukierunkowania działań na obszary istotne dla użytkowników końcowych oraz będą uczestniczyli w weryfikacji i analizie uzyskanych rezultatów.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach będzie ponadto liderem szóstego pakietu roboczego (WP6 Rozpowszechnianie) odpowiedzialnym za zapewnienie rozpowszechniania wyników projektu między partnerami, użytkownikami końcowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami. Zadania w ramach tego pakiety roboczego będą realizowane wspólnie przez Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wniosek aplikacyjny projektu ROSIE został złożony przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea do Komisji Europejskiej 26 listopada 2009 r. Został on wysoko oceniony przez ekspertów i zabrakło jedynie 0,5 punktu do uzyskania dofinansowania.

Zachęcony wysoką punktacją, Uniwersytet Wschodniej Finlandii w Kuopio postanowił uwzględnić uwagi ekspertów w nowym wniosku aplikacyjnym. Projekt ODERA -Wymiany danych operacyjnych przy podejściu opartym na rolach (Operational data exchange with role-based approach) koncentruje się na badaniach dotyczących ról jakie pełnią służby w sytuacjach kryzysowych i sposobach ich wykorzystania podczas wymiany danych operacyjnych. Ze strony polskiej do projektu dołączył Uniwersytet Śląski w Katowicach w roli partnera naukowego. Wniosek aplikacyjny został złożony do Komisji Europejskiej 2 grudnia 2010 r. Projekt został dobrze oceniony przez ekspertów (11/15 punktów) , co jednak nie wystarczyło do uzyskanie dofinansowania.

W związku z wejściem w życie w Polsce nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych na obszarze województwa śląskiego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podjął inicjatywę opracowania wniosku aplikacyjnego projektu ”STADION BEZPIECZNY DLA KIBICÓW – działania administracji w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez masowych”. Realizacja projektu zaplanowana została w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu zainteresowania, świadomości i jakości działania administracji w zakresie zabezpieczenia imprez masowych poprzez możliwość zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami praktycznymi stosowanymi w Europie, zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aby zrealizować powyższy cel, podstawowym działaniem w ramach projektu jest zorganizowanie dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w proces zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych dwutygodniowej wizyty studyjnej w organizacji partnera projektu – Komendy Policji Południowej Walii w Cardiff. Podczas wizyty odbędą się spotkania z przedstawicielami samorządów, organizatorami imprez, kierownikami ds. bezpieczeństwa, reprezentantami służb oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych.
Wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu podczas wizyty w Cardiff zostaną wykorzystane do przygotowania i przeprowadzenia dedykowanych szkoleń dla pracowników jednostek administracji samorządowej realizujących zadania związane z udzielaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i kontrolą zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu. Wniosek aplikacyjny projektu złożony został do Narodowej Agencji 5 lutego 2010 r.
Niestety, pomimo uznania ekspertów dla prawidłowych celów i właściwie opisanych rezultatów projektu, dobrze dobranego partnerstwa, odpowiednich planów upowszechniania wyników, wysoką trwałość działań i rezultatów projektu oraz jego istotność w kontekście regionalnym i sektorowym, projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. Zastrzeżenia zostały wniesionie odnośnie kwalifikowalności uczestników w projekcie oraz zbyt ogólnie opisanego programu merytorycznego wizyty studyjnej. Jednakże, zdaniem ekspertów, podstawowe założenia są bardzo słuszne i prawidłowe i po dokonaniu odpowiednich poprawek zasługują na dofinansowanie.

W związku z powyższym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego postanowił dostosować nowy wniosek aplikacyjne do uwag ekspertów i złożyć go w kolejnym naborze. Ogólne założenia projektu pozostały takie same, jednak z powodu trwającej restrukturyzacji w Komendzie Policji Południowej Walii w Cardiff, zmienił się partner projektu na Radę Miejską Newcastle upon Tyne. Złożony 5 lutego 2011 r. wniosek aplikacyjny projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych” (WYDOBEZIMAS) został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Joanna Mucha 2012-09-05 11:03
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl