dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Bezpieczeństwo Publiczne

Zgodnie z obowiązującym Zarządzaniem Nr 110.27.2016 Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, w tym:

  1. wydawanie decyzji w sprawach umieszczenia obszarów, obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych nadzorowanych przez Wojewodę w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

  2. wydawanie decyzji w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

  3. prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,

  4. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych z upoważnionym lekarzem oraz psychologiem dotyczących przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis;

 2. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym:

  1. wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia stadionu, obiektu lub terenu w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

  2. prowadzenie i aktualizowanie wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

  3. wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieujętym w wykazie, o którym mowa w lit. b, obowiązku jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

  4. przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w przepisach oraz ich stanu technicznego,

  5. wydawanie decyzji w sprawie zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach,

  6. wydawanie decyzji w sprawie wprowadzenia, na czas określony albo nieokreślony, zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części,

  7. wydawanie decyzji w sprawie przerwania imprezy masowej, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 3. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym:

  1. wydawanie i cofanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

  2. wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ,

  3. wyznaczanie zespołów kontrolnych oraz przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców lub kierowników jednostek naukowych obowiązków związanych z nabywaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego;

 4. realizowanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tuneli położonych w transeuropejskiej sieci drogowej, w tym:

  1.  przeprowadzanie, we współpracy z Wydziałem Infrastruktury, regularnych badań i kontroli tuneli oraz opracowanie wymagań bezpieczeństwa,

  2. określanie procedury natychmiastowego zamknięcia tuneli w razie wypadku, w którym są ranni lub zabici albo naruszona została konstrukcja tuneli, katastrofy budowlanej lub awarii technicznej,

  3. przeprowadzanie analizy ryzyka dla tunelu w przypadku, gdy dany tunel nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, a podjęte środki zaradcze obejmują zasadniczą zmianę konstrukcji tunelu lub sposobu jego użytkowania,

  4. uzgadnianie z zarządzającym tunelem powołania urzędnika zabezpieczenia tunelu,

  5. powiadamianie uczestników ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji o ich terminie, miejscu przeprowadzenia oraz obowiązku wzięcia w nich udziału;

 5. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o broni i amunicji, w tym:

  1. wyznaczenie, w imieniu Wojewody, lekarza oraz psychologa upoważnionego do przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń,

  2. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych z upoważnionym lekarzem oraz psychologiem dotyczących przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń, opracowywanie dokumentacji w ramach kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad lekarzem oraz psychologiem przeprowadzającym kontrole;

 6. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o usługach detektywistycznych, w tym:

  1. wyznaczanie, w imieniu Wojewody, lekarza oraz psychologa upoważnionego do przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich
   i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o wydanie albo posiadającym licencję detektywa,

  2. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych z upoważnionym lekarzem oraz psychologiem dotyczących przeprowadzania kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się o wydanie albo posiadającym licencję detektywa, opracowywanie dokumentacji w ramach kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad lekarzem i psychologiem przeprowadzającym kontrole;

 7. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym:

  1. gromadzenie i analiza danych dotyczących działań prowadzonych przez patrole saperskie na obszarze województwa,

  2. typowanie miejsc niszczenia niewypałów, niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych oraz uzgadnianie wykorzystania miejsc z właścicielami i/lub zarządcami terenów, bądź organami samorządu terytorialnego poprzez opracowywanie
   i wydawanie zarządzeń Wojewody w sprawie wyznaczenia lub uchylania wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,

  3. dokonywanie uzgodnień z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawach wyznaczania doraźnych miejsc niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;

 8. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o strażach gminnych dotyczących nadzoru nad działalnością straży gminnych w województwie, w tym:

  1. uzgadnianie i opracowywanie rocznych planów kontroli, jego zmian oraz prowadzenie ewidencji przeprowadzanych kontroli,

  2. koordynowanie okresowych lub doraźnych kontroli obejmujących całokształt lub część spraw podlegających nadzorowi,

  3. opracowywanie oceny wyników kontroli przeprowadzonych w danym roku i wniosków dla straży gminnych (miejskich),

  4. podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu,

  5. wyznaczanie przedstawiciela Wojewody podczas wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Policji,

  6. rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie przez straż gminną (miejską) wniosków o ukaranie do sądu, złożonych przez osoby zawiadamiające o wykroczeniu nie będące pokrzywdzonymi,

  7. przekazywanie wystąpień pokontrolnych kierownikom jednostek kontrolowanych, a ich kopii - właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), jeżeli kierownikiem jednostki kontrolowanej jest komendant straży, oraz Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji,

  8. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych otrzymanych od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji z obszaru województwa o danych zawartych w ewidencjach, o których mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy,

  9. w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej – złożenie do właściwego miejscowo wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wniosku o zarządzenie użycia na czas określony straży gminnej (miejskiej) do wspólnych działań z Policją;

 9. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym, w tym:

  1. przygotowanie i opracowanie dokumentacji w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze lub części obszaru województwa,

  2. przygotowywanie rozporządzeń porządkowych i obwieszczeń Wojewody;

 10. realizowanie zadań w ramach rządowych programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:

  1. obsługa administracyjna zespołów zadaniowych powołanych do realizacji programów,

  2. prowadzenie spraw związanych z procedurą kwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków będących w dyspozycji administracji rządowej oraz przekazywaniem tych środków beneficjantom,

  3. prowadzenie kontroli poprawności wykorzystania środków przyznanych w ramach dofinansowania;

 11. przeprowadzanie kontroli wykorzystania dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektów zadań publicznych w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 na obszarze województwa śląskiego;

 12. współudział w planowaniu i organizacji ćwiczeń i treningów z zakresu bezpieczeństwa publicznego;

 13. koordynowanie i promocja realizacji zadań w ramach współpracy międzynarodowej, w tym projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków unijnych – w zakresie problematyki realizowanej przez Wydział na zasadach wskazanych w odrębnych uregulowaniach;

 14. gromadzenie danych niezbędnych do opracowywania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa;

 15. bieżąca współpraca z organami administracji zespolonej i niezespolonej szczebla wojewódzkiego, w szczególności z Komendantem Wojewódzkim Policji, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Śląskim Kuratorem Oświaty, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Sądem Apelacyjnym w Katowicach, Prokuraturą Regionalną w Katowicach oraz podległymi Prokuraturami Okręgowymi, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, a także organami samorządu terytorialnego, strażami gminnymi (miejskimi) działającymi na obszarze województwa i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań będących we właściwości Oddziału;

 16. podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa, w tym:

  1. planowanie, opracowywanie i koordynowanie realizacji zadań w ramach ogólnokrajowych i regionalnych akcji poprawy bezpieczeństwa,

  2. reprezentowanie Wojewody i koordynowanie działań w zakresie realizacji programów i projektów zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w województwie, prowadzonych przez zespolone i niezespolone organy administracji rządowej,

  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz propagowanie działań Wojewody w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 17. prowadzenie bieżących spraw związanych z działaniami Wojewody w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa, w tym opracowywanie projektów rozporządzeń porządkowych Wojewody niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa;

 18. obsługa administracyjna i merytoryczna Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych;

 19. prowadzenie spraw związanych z koordynacją zadań realizowanych przez poszczególne wewnętrzne komórki Wydziału, w tym:

  1. koordynowanie opracowywania projektów zarządzeń Wojewody w zakresie właściwości Wydziału,

  2. koordynowanie opracowywania dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej w zakresie właściwości Wydziału,

  3. koordynowanie opracowywania danych do planu kontroli Wojewody oraz dokumentacji sprawozdawczej z jego realizacji w zakresie właściwości Wydziału,

  4. koordynowanie realizacji spraw związanych z prowadzeniem BIP i redagowanie informacji umieszczanych na stronach BIP w zakresie właściwości Wydziału,

  5. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wydziału,

  6. koordynowanie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie właściwości Wydziału, w tym: przygotowywanie projektów decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej lub umorzeniu postępowania,

  7. koordynowanie i prowadzenie wydziałowego rejestru ryzyk oraz opracowywanie rocznego raportu samooceny ryzyka,

  8. opracowywanie i upowszechnianie wśród pracowników Wydziału informacji wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych;

 20. realizowanie zadań ogólno-administracyjnych Wydziału, w tym:

  1. opracowanie projektów aktualizacji Regulaminu Wydziału, a także Statutu i Regulaminu Urzędu w zakresie właściwości Wydziału,

  2. prowadzenie ewidencji zakresów czynności pracowników Wydziału,

  3. monitorowanie realizacji przez przełożonych zadań związanych z dokonywaniem ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wydziale,

  4. koordynowanie opracowywania wniosków dotyczących wszczęcia procedur naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale oraz pozostałych spraw kadrowo - osobowych, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, a wynikających ze stosunku pracy pracowników Wydziału,

  5. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem w Wydziale praktyk i staży pracowniczych,

  6. koordynowanie procesu archiwizowania dokumentacji wytworzonej przez wewnętrzne komórki Wydziału;

 21. realizowanie zadań związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych pozostających w dyspozycji Wydziału, w tym:

  1. koordynowanie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Wojewody w I i II etapie planowania w układzie klasycznym i zadaniowym,

  2. koordynowanie opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,

  3. koordynowanie opracowania podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego do projektu ustawy budżetowej,

  4. koordynowanie opracowania harmonogramu realizacji wydatków do ustawy budżetowej,

  5. koordynowanie opracowania układu wykonawczego do ustawy budżetowej,

  6. opracowywanie, przy współudziale kierowników oddziałów, wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków w układzie klasycznym i zadaniowym,

  7. opracowanie, przy współudziale kierowników oddziałów, dyspozycji przekazania środków finansowych dla jednostek dotowanych,

  8. sporządzanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości finansowej z realizacji wydatków dysponenta pierwszego i trzeciego stopnia w układzie klasycznym i zadaniowym,

  9. opracowywanie wydziałowych planów i ich aktualizacji po zmianach w planie wydatków w układzie klasycznym i zadaniowym,

  10. prowadzenie bieżących rozliczeń realizacji budżetu Wojewody w układzie klasycznym i zadaniowym w zakresie właściwości Wydziału;

 22. planowanie, wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego oraz  kontrola prawidłowości ich wykorzystania.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Joanna Mucha 2016-11-10 14:12
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl