dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor Wydziału: Daria Kolonko

tel. 32 20 77 409

faks 32 20 77 430

nw [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat Wydziału Nadzoru Właścicielskiego – pokój 409

tel. 32 20 77 408 / 32 20 77 482

faks 32 20 77 430

nw [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

I Zastępca Dyrektora Wydziału:

Renata Radecka

tel. 32 20 77 408

fax 32 20 77 430

radeckar [at] katowice.uw.gov.pl

II ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU:

Artur Szczęsny

tel. 32 20 77 408

fax 32 20 77 430

szczesnya [at] katowice.uw.gov.pl

Zadania Wydziału:

 • Nadzór nad gospodarką nieruchomościami, w tym:
  • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie:
   • stwierdzenia nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa mienia Skarbu Państwa,
   • stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa nieruchomości nie stanowiących własności publicznej, a zajętych w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne,
   • stwierdzenia nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa mienia Skarbu Państwa będących we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych,
   • przekazania jednostkom samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa służącego realizacji ich zadań,
   • uwłaszczenia osób prawnych,
  • akceptacja działań organów gospodarujących zasobem Skarbu Państwa, w tym:
   • wyrażanie zgody na zbycie, dokonanie darowizny lub zamiany nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
   • wyrażanie zgody na dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku zawierania kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
   • ustalanie warunków bonifikaty od ceny sprzedaży, pierwszej opłaty i opłat rocznych za uzytkowanie wieczyste;
   • ustalanie warunków bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
   • wyrażanie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części, będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym w najem, dzierżawę lub użyczenie w drodze umowy,
   • wyrażanie zgody na wydanie przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu lub przekazaniu innej jednostce organizacyjnej trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym;
  • porządkowanie stanu prawnego gruntów rolnych i lasów pozostających własnością Skarbu Państwa, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie:
   • potwierdzenia tytułu własności dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
   • potwierdzenia, czy nieruchomość podlega przejęciu na podstawie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
   • przekazywania parafiom rzymskokatolickim gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej,
   • przekazywanie lasów Skarbu Państwa w zarząd Lasom Państwowym;
  • nadzór nad orzecznictwem organów wydających w pierwszej instancji decyzje z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w sprawach:
   • wywłaszczenia nieruchomości,
   • odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone, bądź zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne i infrastrukturę kolejową,
   • trwałego zarządu,
   • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
   • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   • zezwoleń na ograniczenie korzystania z nieruchomości,
   • weryfikacji w trybie stwierdzenia nieważności decyzji:
    • o wywłaszczeniu (przejęciu, wykupie) nieruchomości i ustaleniu odszkodowania,
    • o dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wydanych przez organy pierwszej instancji.
  • udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na:
   • wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
   • wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Skarbu Państwa,
  • dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia budynków (w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
  • realizacja zadań z zakresu ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego, tzw. ,,Mienie Zabużańskie”, w tym:
  • wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie potwierdzania praw do rekompensaty oraz sporządzanie adnotacji o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty,
  • prowadzenie Wojewódzkiego Rejestru Osób Uprawnionych;
 • Inicjowanie i opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;
 • Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Śląski, w tym:
  • powoływanie i odwoływanie rad nadzorczych w przedsiębiorstwach państwowych,
  • nadzór nad postępowaniem naprawczym w przedsiębiorstwach państwowych,
  • prowadzenie spraw związanych z komercjalizacją i prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych,
  • nadzór nad likwidacją przedsiębiorstw państwowych,
  • udział w prowadzonych postępowaniach upadłościowych,
  • ustalanie wynagrodzeń dla dyrektorów przedsiębiorstw, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych, likwidatorów i pełnomocników do spraw prywatyzacji oraz przyznawanie nagród rocznych, świadczeń dodatkowych i odpraw;
 • Prowadzenie spraw dotyczących zaległości przedsiębiorstw w uiszczaniu opłat, dla których wierzycielem jest Wojewoda.

 

Struktura Wydziału:

 • Zespół do spraw komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NWXVa

W celu poznania szczegółowej struktury serwisu zapraszamy do - mapy stron działu

 
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Katarzyna Iżykowska 2017-01-02 09:34
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl