dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Komunikaty i Informacje

02
lut
2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wojewoda Śląski ogłasza konkurs na stanowisko

Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

 

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;

2)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej;

3)       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4)       dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

5)       aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;

7)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 168);

8)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.

3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.

4. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS”, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

   ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

UL. JAGIELLOŃSKA 25

40-032 KATOWICE

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO,

POKÓJ NR 254

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Śląskiego.

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Anna Karendał
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl